Kategoria: Aktualności

Zaproszenie na „Noc Muzeów”

Uroczystość 75 lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wytycznie

11 maja br. w Wytycznie odbyła się uroczystość z okazji 75 – lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej. Udział w niej wzięli  Adam Panasiuk – Wójt Gminy Urszulin, druhowie strażacy z gminy Urszulin, a przede wszystkim strażacy – ochotnicy z Wytyczna.

Uroczystość  rozpoczęła się uroczystą mszą świętą, następnie nastąpił przemarsz na plac przed remizę, gdzie odbyła się uroczysta zbiórka strażacka. Jednostka OSP Wytyczno odznaczona została złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.

Najbardziej zasłużeni druhowie wyróżnieni zostali odznaczeniami i odznakami za zasługi dla pożarnictwa. Złotą odznakę zasłużony dla pożarnictwa województwa lubelskiego otrzymał druh Wiesław Ramenda, złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”, wyróżnieni zostali druhowie Marian Kupisz  i Krzysztof Lis, a brązowym Mateusz Ramenda, Bartosz Ramenda, Piotr Tyszczuk, Sylwester Tyszczuk, Michał Pałka, Kamil Latała, Adam Latała i Dawid Załęcki. Druhny Olaga Ramenda, Ewa Dobrzyńska i Anita Czerwińska otrzymały odznakę „Strażak wzorowy” .

17 druhów otrzymało odznaki „ Za wysługę lat”.

Historię OSP w Wytycznie przedstawił druh Marian Kupisz, który jednocześnie prowadził uroczystość.

OSP w Wytycznie powstała w styczniu 1949 r. Główną przyczyną powstania jednostki był duży pożar jaki dotknął Wytyczno w październiku 1948 r. Głównymi inicjatorami utworzenia OSP byli: Antoni Anders, Józef Klauda, Kazimierz Donica, Ludwik Zacharski, Jan Kuracki oraz ks. Jan Rębisz. W 1951 r. staraniem strażaków powstała drewniana remiza. W 1979 r. z inicjatywy ówczesnego Prezesa Romana Ramendy rozpoczęto budowę nowej, murowanej remizy, którą ukończono w 1982 r. W 1968 r. jednostka otrzymała wóz strażacki przystosowany do zaprzęgu konnego, w 1981 r. pierwszy samochód bojowy. Strażacy z Wytyczna nie tylko brali i biorą udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, ale również inicjowali życie kulturalne i społeczne mieszkańców Wytyczna. W latach 50-tych istniał amatorski zespół teatralny. Wielu pamięta wystawiane sztuki, a w szczególności „Karpackich górali”. W 1999 r. jednostka obchodziła jubileusz 50 – lecia powstania, wyróżniona został wówczas srebrnym medalem „ Za zasługi dla pożarnictwa”.

W 2015 r. oddano do użytku całkowicie przebudowaną i zmodernizowaną remizę, w której swą siedzibę ma bibliotek. W 2016 r. powstała Kobieca Drużyna Pożarnicza, która liczy 12 druhen. Aktywna działalność OSP to przede wszystkim zasługa wieloletniego Prezesa druha Wiesława Ramendy. To on wraz z Marianem Kupiszem byli inicjatorami i głównymi organizatorami jubileuszu.

 

Fundusz Ochrony Rolnictwa – 26.04.2024 r. upływa termin na złożenie deklaracji o wysokości naliczonych wpłat

Ogólnopolski konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów” – IX edycja

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej polegającej na przygotowaniu tradycyjnej potrawy regionalnej z wykorzystaniem przynajmniej jednego produktu regionalnego (z wyłączeniem deserów) charakterystycznej dla regionu działania koła gospodyń wiejskich lub stowarzyszenia.

Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie do 5 maja 2024 r. droga elektroniczną, Formularza zgłoszeniowego, do którego link jest dostępny na stronie www.bitwaregionow.pl .

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach:

Etap I  (regionalny) – Komisja kwalifikacyjna, na podstawie oceny formularzy zgłoszeniowych, utworzy listę rankingową prac konkursowych. Do udziału w wydarzeniach regionalnych I etapu konkursu przejdą KGW, które znajdą się na najwyższych pozycjach list rankingowych. W każdym wydarzeniu weźmie udział maksymalnie 20 KGW. Zespoły biorące udział w I etapie konkursu, które zostaną najwyżej ocenione przez komisje konkursowe podczas danego wydarzenia regionalnego, zostaną zakwalifikowane do II etapu, tj. półfinału konkursu.

Etap II ( wojewódzki) – KGW, które zajmą 1 miejsce w wydarzeniach regionalnych, biorą udział w półfinałach wojewódzkich. 16 KGW, po 1 z każdego województwa, które zdobędą 1. miejsce w II etapie konkursu, kwalifikuje się do finału ogólnopolskiego.

Etap III (ogólnopolski) – 16 KGW, po 1 z każdego województwa, które zdobędą 1 miejsce w Etapie II konkursu, wezmą udział w ogólnopolskim finale.

Każda edycja Konkursu „Bitwy Regionów” skupia setki Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń. W tym roku także liczymy na wysoką frekwencję.

 

 

 

Życzenia Wielkanocne