Kategoria: Aktualności

Piknik Rodzinny promujący bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Spotkanie „BEZPŁATNE DORADZTWO ENERGETYCZNE” Gminny Ośrodek Kultury 29.05.2023 r.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
3 maja – Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja
Dni świadomości narodowej, wdzięczności i pamięci.
Dni propagowania wiedzy o Polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.
Podnieśmy Flagi Biało-Czerwone!
Bądźmy dumni i pamiętajmy.
„Wiwat Maj, Trzeci Maj”

Zgłoś zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków

 

Gmina Urszulin rozpoczęła aktualizację ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia.

 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą, aby każdy właściciel nieruchomości na terenie gminy Urszulin, wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnie ścieków zapoznał się z niniejszym pismem i wypełnił załączone zgłoszenie. Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię zawartej umowy na odbiór nieczystości ciekłych lub/i pokwitowanie uiszczenia opłaty za ostatnią usługę wywozu nieczystości.

Wypełnione i podpisane zgłoszenie wraz z kserokopią zawartej umowy lub/i pokwitowaniem uiszczenia opłaty za ostatni odbiór nieczystości ciekłych należy złożyć osobiście do Urzędu Gminy Urszulin, ul. Kwiatowa 35, 22-234 Urszulin, pokój nr 20 lub za pomocą poczty tradycyjnej, bądź mailowo: sekretariat@urszulin.eu  w terminie do dnia 28.04.2023 r.

Zgłoszenie można pobrać ze strony internetowej www.ug.urszulin.eu lub osobiście w Urzędzie Gminy Urszulin.

Obowiązki właściciela nieruchomości

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.) i uchwałą nr XLVIII/291/2022 Rady Gminy Urszulin z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Urszulin obowiązkiem właściciela nieruchomości jest:

zapewnienie utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy);

na podstawie § 22.1 Regulaminu, właściciele nieruchomości obowiązani są do wywozu nieczystości ciekłych w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. Zgodnie z ust. 2 właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej raz na dwa miesiące, z zastrzeżeniem ust. 1.

Właściciele nieruchomości mają również obowiązek zgłaszania Wójtowi Gminy Urszulin faktu zaprzestania użytkowania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków celem wykreślenia tych urządzeń z prowadzonej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Kontrole

Informujemy, że zgodnie z art. 6 ust. 5aa Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wójt jest zobowiązany prowadzić kontrole wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków. Niedostosowanie się do obowiązujących przepisów oraz nieprzekazanie podczas kontroli pokwitowań potwierdzających spełnienie wymagań w tym zakresie grozi konsekwencjami prawnymi.

 

Druki zgłoszenia:

     

 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest 2023

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest cz. 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” na 2023 r.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z możliwości usunięcia wyrobów zawierających azbest prosimy o składanie wniosków do sekretariatu Urzędu Gminy Urszulin w terminie do 24 kwietnia 2023r.

Realizacja ww projektu uzależniona jest od dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wszystkie informacje dotyczące projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Urszulin oraz pod numerem telefonu 82 59 200 17.

 

Druk do pobrania