Kategoria: Aktualności

Dodatek dla gospodarstw domowych  z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych

INFORMACJA

Wnioski o nowe świadczenie – dodatek dla gospodarstw domowych  z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych można składać w Urzędzie Gminy Urszulin, 22-234 Urszulin, ul. Kwiatowa 35 pok. nr 2 (sekretariat Urzędu).

 

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła 

Przysługuje osobie w  gospodarstwie domowym,  w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

 1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
 2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
 3. kocioł olejowy

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2022r. poz. 438 ze zm.) , do dnia 11  sierpnia 2022 r. albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o którym mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje:

 • osobie fizycznej samotnie zamieszkującej i gospodarującej (gospodarstwo domowe jednoosobowe),
 • osobie fizycznej i osobom z nią spokrewnionym lub niespokrewnionym pozostającym w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek dla gospodarstw domowych wynosi:

 1. 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 2. 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 3. 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 4. 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wniosku pozostawia się bez rozpoznania.  

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje:

 1. gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,
 2. osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. poz. 1477 i 1692).

Na potrzeby składania wniosków przyjmuje się, że:

 1. jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego,
 2. gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

Wnioski można składać do dnia 30 listopada 2022 r.:

 • na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Urszulin lub za pośrednictwem poczty,
 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym).

Wnioski o wypłatę dodatku złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Informację o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych Urząd Gminy Urszulin przesyła na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej (pod warunkiem, że został wskazany).

 

Dodatek dla podmiotów wrażliwych 

Przysługuje podmiotom, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw:

 1. które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności;
 2. których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Podmioty te posiadają siedzibę oraz miejsce prowadzenia swojej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych wypłaca się na wniosek osoby albo osób uprawnionych do reprezentowania ww. podmiotów.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych złożyła więcej niż jedna osoba uprawniona do reprezentowania ww. podmiotów, dodatek jest przyznawany na podstawie wniosku, który został złożony jako pierwszy.

 

Do pobrania

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
wniosek-o-wyplate-dodatku-dla-gospodarstw-domowych-1663934326
wniosek-o-wyplate-dodatku-dla-niektorych-podmiotow-1663934418

WINCENCIN-zawiadomienie o uzupełniających wyborach na sołtysa i członka rady sołeckiej

W Wincencinie w dniu 22 września 2022 r. (czwartek) o godz. 16:00 w świetlicy odbędzie się zebranie wiejskie dla uzupełniających wyborów sołtysa i członka rady sołeckiej sołectwa Wincencin.

Dożynki Powiatowe w Hannie

Są takie imprezy plenerowe, których duszą jest dobre jedzenie, serdeczne relacje międzyludzkie i fantastyczne otoczenie. Taką imprezą były Dożynki Powiatu Włodawskiego 2022 r. obchodzone
w Hannie. Zapraszali na nie Starosta Włodawski i Wójt Gminy Hanna a sama Hanna w dniu uroczystości przywitała nas wspaniałą pogodą, pysznym jedzeniem, dobrą muzyką i serdeczną, typową dla Święta Plonów atmosferą.

Dożynki obchodzone były tradycyjnie. Były piękne wieńce dożynkowe, uroczysta Msza Święta, podziękowania za plony i oczywiście wspaniałe stoiska reprezentujące gminy. W tym roku inwencja artystyczna była ogromna. Koła Gospodyń Wiejskich bardzo wysoko podniosły poprzeczkę. Stoiska były kolorowe, pomysłowe a przede wszystkim bardzo oryginalne. A na stoiskach same pyszności. Gołąbki, pierogi, ciasta ciasteczka, rogaliki, różne zawijaski, cebularze a nawet kiełbasa prosto z wędzarni. Ręcznie robiony chleb, pączusie. Woda z lodem i cytryną, nalewki. Dla każdego coś dobrego.

Reprezentacja Gminy Urszulina otrzymała wysoką punktację właściwie we wszystkich kategoriach. Poniżej przedstawiamy dokonania naszych przedstawicieli:

 • Najciekawsze Stoisko Dożynkowe – I miejsce (Praca zespołowa. Nad jego powstaniem pracował Wójt Gminy Urszulin, GOK Urszulin, Koło Gospodyń Wiejskich Wereszczynianki, Zielarnia Poleska, Ks. Gabriel Mazurek proboszcza parafii Wereszczyn, pracownicy Urzędu Gminy Urszulin)
 • Najlepsza Potrawa Regionalna – II miejsce (gołąbki Mikołaja Reja z jagnięciną, zawijane w liście winogron, z sosem z pieczonych warzyw przygotowane przez Panią Joanna Iwanejko
 • Najładniejszy Wieniec – III miejsce (wykonany przez zespół „Seniorzy” z Urszulina)

Otrzymaliśmy 2 wyróżnienia w kategoriach:

 • Najlepszy Chleb Dożynkowy wykonany przez Panią Klepacką Elżbietę
 • Najlepszy Napój Regionalny wykonany przez Panią Annę Dąbrowską

Nie sposób nie wspomnieć o Panu Tomaszu Brzozowcu i Panu Pawle Panasiuku, rolników, którzy zostali uhonorowani przez Starostę Włodawskiego za postawę społeczną i wyniki produkcyjne osiągane w gospodarstwie rolnym.

Tomasz Antoniuk Wójt Gminy Urszulin – Dożynki to święto dziękczynne. Dziękujemy za otrzymane plony, ale to też wspaniały czas integracji i współpracy. Przygotowanie wieńca, stoiska i posiłków to nie lada wyzwanie. Dlatego dziękuję całej reprezentacji Gminy Urszulin za zaangażowanie i ogrom pracy włożony w przygotowania do wystąpienia na Dożynkach Powiatowych a Gminie Hanna za ciepłe przyjęcie.

 

 

 

 

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii – Jesienna akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA INSTALACJE SOLARNE I PIECE NA BIOMASĘ (PELLET)

Gmina Urszulin ogłasza nabór uzupełniający wniosków  na:

 – instalacje solarne

 – piece na biomasę ( pellet)

w ramach projektu „Energia odnawialna Gminy Urszulin etap II  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do Urzędu Gminy pok. 10 lub 20  w celu zasięgnięcia informacji  lub podpisania umowy. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 82 592 00 09.

EnglishGermanPolishUkrainian