RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że 25 maja 2018 roku weszło w życie RODO – nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Obejmuje ono wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Jako administrator Państwa danych osobowych działamy w oparciu o najwyższe standardy przetwarzania danych. O wszystkich zmianach dotyczących naszych usług i dokumentacji, które mogą mieć jakiekolwiek wpływ na Państwa dane, będziemy informować na bieżąco.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych jest Wójt Gminy Urszulin z siedzibą w Urszulinie przy ul. Kwiatowej 35, 22-234 Urszulin

2. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: iod@odoexpert.eu lub pisemnie na adres siedziby wskazany w pkt. 1

3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych , Urząd przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:

–         przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

–         przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

–          w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 4. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

5. Odbiorcy danych 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt.3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

–         organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, urząd skarbowy, komornik sądowy.

6. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. III celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

7. Przekazanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8. Pani/Pana prawa

a)    Przysługuje Pani/Panu:

b)    prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii,

c)    prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych,

d)    prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, można zażądać, abyśmy je usunęli.

e)    ograniczenia przetwarzania danych można zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych.

f)     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Sprzeciw „marketingowy”. Ma Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Ma Pani/Pan także, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana  danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni,

g)    a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinna/ien Pani/Pan  wtedy wskazać nam Pana/Pani szczególną sytuację, która Pani/Pana  zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pani/Pana danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też ,że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

h)    prawo do przenoszenia danych: Ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe Pani/Pana dotyczące, które nam zostały dostarczone na podstawie umowy lub Pani/Pana zgody. Może Pani/Pan też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

i)         prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

j)         prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Nie dotyczy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, i nie będą profilowane.