Ogłoszenie o konsultacjach społeczne w przedmiocie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Urszulin dla potrzeb sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji

                                                                                                            Urszulin, dnia 3 kwietnia 2017 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY URSZULIN

 

               Wójt Gminy Urszulin informuje, że w dniach od 11 kwietnia 2017 r. do 18 kwietnia 2017 r. odbędą się konsultacje społeczne w przedmiocie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Urszulin dla potrzeb sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru kryzysowego, na podstawie analizy koncentracji negatywnych zjawisk ze sfery społecznej oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej, a także technicznej.

Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach:

  • Organizację 5 warsztatów i spotkań partypacyjnych dla 5 różnych grup docelowych (przedsiębiorców, grup formalnych i nieformalnych liderów społecznych, rad sołeckich, osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zagrożonych wykluczeniem społecznym, seniorów i młodzieży). Zgłoszenie udziału należy przesłać do dnia 07.04.2017 r. do godziny 15.30 drogą elektroniczną na adres: promocja@urszulin.eu lub telefonicznie pod nr 82 5713 216, podając swoje imię i nazwisko i grupę docelową. Spotkania i warsztaty z grupami docelowymi będą miały na celu omówienie wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Urszulin. Warsztaty i spotkania odbywać się będą w dniach : 11,12,13,14 i 18 kwietnia 2017 roku (o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Urszulin).
  • Spaceru badawczego połączonego z wywiadami w dniu 11.04.2017 r. od godz. 13:00 (spotkanie przed budynkiem Urzędu Gminy). Zgłoszenie udziału należy przesłać do dnia 07.04.2017 r. do godziny 15.30 drogą elektroniczną na adres: promocja@urszulin.eu lub telefonicznie pod nr 82 5713 216, podając swoje imię i nazwisko. Rozmowy z mieszkańcami oraz lokalnymi liderami będą miały na celu omówienie wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Urszulin.

 

  • Debaty konsultacyjnej w dniu 18.04.2017 r. na której omówiony zostanie projekt wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Urszulin – opracowany na podstawie danych statystycznych pochodzących z instytucji publicznych oraz ankiet dostarczonych przez mieszkańców Gminy. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy.

 

  • Zbierania uwag za pomocą formularza i ankiety zamieszczonych na stronie internetowej Gminy Urszulin – www.ug.urszulin.eu Wypełnione i opatrzone czytelnym podpisem formularze oraz  ankiety można dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.04.2017 r. do Urzędu Gminy Urszulin  pocztą tradycyjną na adres: 22-234 Urszulin, ul. Kwiatowa 35 lub elektroniczną na adres: promocja@urszulin.eu, lub złożyć bezpośrednio w pok. Nr 19 Urzędu Gminy Urszulin, pok. 19, do godziny 15.30.

 Projekt mapy określającej wyniki diagnozy i wskazane obszary oraz formularz konsultacyjny i ankieta będą dostępne od dnia 11 kwietnia 2017 r. stronie internetowej Urzędu Gminy – www.ug.urszulin.eu oraz w Urzędzie Gminy Urszulin, pok. 19,  w godzinach pracy Urzędu Gminy od 7.30 do 15.30.

 

Uwagi, propozycje i opinie zgłoszone na formularzu niepodpisanym imieniem i nazwiskiem oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu konsultacji  tj. po dniu 18 kwietnia 2017 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag  lub wniosków jest Wójt Gminy Urszulin.

 

                                                                                                        Wójt Gminy Urszulin

                                                                                                          Tomasz Antoniuk

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020