ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZYZNANIE WYŁACZNOŚCI OBSŁUGI GASTRONOMICZNEJ I HANDLOWEJ IMPREZY „Eko fest – Dni Kultury Ekologicznej” w dniach 07-08 lipca 2012 roku.

Ogłoszenie wyników

Zapytanie ofertowe na przyznanie wyłączności obsługi gastronomicznej i handlowej imprezy
„Eko Fest- Dni Kultury Ekologicznej”, organizowanej w dniach 7-8 lipca 2012 r.

Gmina Urszulin zaprasza do składania ofert na przyznanie wyłączności obsługi gastronomicznej i handlowej imprezy: „Eko Fest- Dni Kultury Ekologicznej”, organizowanej w dniach 7-8 lipca 2012 r.

 1. Wykonawca wybrany na podstawie najkorzystniejszej oferty jest uprawniony do promocji swojej firmy poprzez możliwość zapewnienia obsługi gastronomicznej i handlowej ww. imprezy w postaci poniższych zadań:

 1. Stoiska gastronomiczne dla ok. 500 uczestników imprezy, w tym:
  • dania gorące z grilla/ rożna,
  • fast food,
  • gofry, lody, popcorn, wata cukrowa, napoje
 2. min. 200 miejsc siedzących ze stołami biesiadnymi i parasolami,
 3. min. 5 rollbarów,
 4. wesołe miasteczko, w tym:
  • karuzele
  • dmuchańce,
  • trampoliny,
  • inne propozycje,
 5. artykuły przemysłowe, balony.
 1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w podziale na zadania. W wyniku zapytania ofertowego zostanie wybrany  tylko 1 oferent.
 1. Termin złożenia oferty:  do 11 czerwca 2012 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy.
 1. Sposób przygotowania oferty: oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym, za pomocą:

1. poczty, na adres:

Gmina Urszulin,

ul. Kwiatowa 35, 22-234 Urszulin

 

2. oboiście, pod adresem:

Gmina Urszulin

ul. Kwiatowa 35, 22-234 Urszulin, Sekretariat (pok. 2).

 

W obu przypadkach liczy się termin wpływu do Urzędu Gminy Urszulin. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, kopercie oznaczonej napisem :Oferta dotycząca przyznania wyłączności obsługi gastronomicznej i handlowej imprezy „Eko Fest – Dni Kultury Ekologicznej” w dniach 7-8 lipca 2012 roku.

 1. Za najkorzystniejszą  zostanie uznana oferta zakładająca najwyższą partycypację w kosztach organizacji imprezy w korelacji z zaproponowanymi  przez Oferenta warunkami oferty.
 1. Organizator imprezy zapewnia wygranej ofercie wyłączność na zadania określone w pkt I. Ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów Wykonawca ustala samodzielnie, biorąc pod uwagę charakter oraz liczebność uczestników imprezy.
 1. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia sobie dostęp do prądu, wody, sprzęt gaśniczy oraz inny niezbędny sprzęt i środki potrzebne do wystawienia i funkcjonowania stoiska podczas trwania imprezy.
 1. Do Wykonawcy należy utrzymanie stoisk  i całego terenu na którym będzie odbywała się impreza w stałym porządku, zapewnienie odpowiedniej  ilości śmietniczek oraz zawarcie najpóźniej do dnia imprezy umowy na odbiór powstałych odpadów z Gminnym Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o .o. w Urszulinie.
 1. Organizator imprezy wyraża zgodę na rozstawienie stoisk wymienionych w formularzu ofertowym. Pozostałe stoiska niewymienione w formularzu ofertowym będą niezwłocznie usuwane z terenu imprezy. W szczególności dotyczy to stoisk asortymentowo niezwiązanych  z wymienionymi w Formularzu Oferenta.
 1. W przypadku wątpliwości co do złożonych ofert, Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych rozmów/negocjacji w celu wyjaśnienia zapisów w formularzu ofertowym.
 1. Oferent może również zostać wezwany do złożenia oferty wyjaśniającej w zakresie wskazanym przez Organizatora imprezy.

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Agnieszka Grzegorczyk i Pani Magdalena Kępa tel. 82/ 571 32 16.

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin Stanowisk Wystawienniczych

Formularz ofertowy

Wzór umowy

EnglishGermanPolishUkrainian