Kategoria: Ogłoszenia i komunikaty

LIII sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji – 16 czerwca 2023 r. (piątek) o godz. 13:00

Zawiadamiam, że LIII sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu
16 czerwca 2023 r. (piątek) o godz. 1300 w Gminnej Bibliotece Publicznej Urszulinie
ul. Lubelska 31.

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Gminy.
 4. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2022 rok.
 5. Debata nad raportem o stanie gminy za 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Urszulin wotum zaufania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Urszulin z wykonania budżetu za 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Urszulin z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/137/2009 Rady Gminy Urszulin z dnia
  23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli gminy Urszulin.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków
  i sposobu ich przyznawania.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.
 13. Przedstawienie raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku dla Gminy Urszulin.
 14. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Urszulin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022.
 15. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 16. Dyskusja
 17. Zakończenie obrad.

Ogłoszenie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych o sprzedaży okien

 

Spotkanie „BEZPŁATNE DORADZTWO ENERGETYCZNE” Gminny Ośrodek Kultury 29.05.2023 r.

Przetarg ustny nieograniczony na rezerwację stoiska handlowego na targowisku „Mój Rynek”, oznaczonego nr: 32, 40

OGŁOSZENIE

 

  Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie Sp. z o. o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na rezerwację stoiska handlowego na targowisku Mój Rynek, oznaczonego nr: 32,    40, położonego na części działki nr 87 w miejscowości Urszulin, przy ul. Szkolnej.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 26.05.2023 r. o godz. 1200 w siedzibie GZUK w Urszulinie przy ul. Szkolnej 17.

Cena wywoławcza rezerwacji od jednego stanowiska handlowego wynosi 450,00 zł/ rocznie, a minimalne postąpienie 50,00 zł.  Do wylicytowanej kwoty doliczony zostanie 23% podatek VAT.

Wadium w wysokości 100,00 od jednego stanowiska handlowego winno być wnoszone w na konto w terminie do dnia 25.05.2023 roku.

Wpłaty wadium można dokonać na rachunek Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Urszulinie  Sp. z o.o. Nr 65 8191 1026 2001 0000 0475 0001 w BS Cyców O/Urszulin (w tytule przelewu należy wskazać nr licytowanego stanowiska z dopiskiem „MÓJ RYNEK”) lub w gotówce w Kasie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Urszulinie przy ul. Szkolnej 17 (w godzinach pracy Spółki tj.: 730 – 1500) z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Urszulinie Spółka z o. o. najpóźniej w dniu   26.05.2023 roku, do godziny 1100.

Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po sporządzonym protokole z przetargu.

Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli uczestnik który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy rezerwacyjnej.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać oraz zapoznać się z warunkami rezerwacji i projektem umowy w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w Urszulinie Sp. z o. o. do 26.05.2023 r. Jednocześnie informuje się, że ogłoszony przetarg na rezerwację stanowisk handlowych może być odwołany bez podania przyczyn. Uczestnicy, którzy wpłacili wadium zostaną niezwłocznie powiadomieni o tym fakcie, najpóźniej w dniu licytacji stanowisk handlowych.

Informacje dodatkowe:

1. Teren przeznaczony do rezerwacji stanowi część działki nr 87, który został wydzielony metalowym ogrodzeniem, w części zadaszony i utwardzony. Na terenie tym zostały wydzielone dwa sektory handlowe A i B.

Sektor A przeznaczony jest do handlu wyłącznie artykułami rolno-spożywczymi i obejmuje miejsca oznaczone nr 1 do 28.

Sektor B przeznaczony jest do handlu artykułami pozostałymi i obejmuje miejsca od 29 do 42.2.

2. Wylicytowana roczna opłata rezerwacyjna za dane stoisko handlowe płatna będzie z góry przed podpisaniem umowy w terminie do 26.05.2023 r. włącznie.

3. Osoby przystępujące do przetargu, zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

1)  dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),

2)  dowód wpłaty wadium,

3)  lub pełnomocnictwo – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo z

uiszczoną opłatą skarbową.

4. Ogłoszenie o przetargu umieszczone zostało na tablicy ogłoszeń:

1)  Urzędu Gminy Urszulin,

2)  Targowiska,

3)  W siedzibie GZUK w Urszulinie Sp. z o. o. oraz na stronie internetowej www.gzuk-urszulin.eu

 

Prezes Zarządu GZUK w Urszulinie

 Mariusz Kowalewski

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie Sp. z o. o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na rezerwację stoiska handlowego na targowisku „Rynek Leśna przy ul. Leśnej w Urszulinie

OGŁOSZENIE

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie Sp. z o. o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na:

Rezerwację stoiska handlowego na targowisku „Rynek Leśna przy ul. Leśnej w Urszulinie, oznaczonego nr:

30, 31, 32, 51, 54, 59, 81, 91, 92, 100, 119, 131, 140, 141, 188, 189, 190, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 224, 225, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 246, 251, 252, 259, 260, 261, 262, 263, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 280, 281,  282, 283, 284, 285, 288, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 302, 303, 304, 305, 306, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 322, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351

Cena wywoławcza rezerwacji od jednego stanowiska handlowego wynosi 350,00 zł/ rocznie a minimalne postąpienie –  50,00 zł.

Do wylicytowanej kwoty doliczony zostanie 23% podatek VAT.  

Przetarg odbędzie się w dniu 26.05.2022 r. o godz. 1230

w siedzibie GZUK w Urszulinie, przy ul. Szkolnej 17.

Wadium w wysokości 100,00 od jednego stanowiska handlowego winno być wnoszone na konto w terminie do dnia 25.05.2023 roku.

Wpłaty wadium można dokonać na rachunek Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Urszulinie  Sp. z o.o. Nr 65 8191 1026 2001 0000 0475 0001 w BS Cyców O/Urszulin (w tytule przelewu należy wskazać nr licytowanego stanowiska z dopiskiem „RYNEK  LEŚNA”) lub w gotówce w Kasie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Urszulinie przy ul. Szkolnej 17 (w godzinach pracy Spółki tj.: 730 – 1500) z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Urszulinie Spółka z o. o. najpóźniej w dniu   26.05.2023 roku, do godziny 1100.

Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po sporządzonym protokole z przetargu.

Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli uczestnik który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy rezerwacyjnej.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać oraz zapoznać się z warunkami rezerwacji i projektem umowy w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w Urszulinie Sp. z o. o. do
26.05.2023 r. Jednocześnie informuje się, że ogłoszony przetarg na rezerwację stanowisk handlowych może być odwołany bez podania przyczyn. Uczestnicy, którzy wpłacili wadium zostaną niezwłocznie powiadomieni o tym fakcie, najpóźniej w dniu licytacji stanowisk handlowych.

Informacje dodatkowe:

 1. Teren przeznaczony do rezerwacji stanowi część działki nr 87 oraz w części 88/1, który został otoczony metalowym ogrodzeniem.

 1. Wylicytowana roczna opłata rezerwacyjna za dane stoisko handlowe płatna będzie z góry przed podpisaniem umowy w terminie do 26.05.2023 r. włącznie.

 1. Osoby przystępujące do przetargu, zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
 • dowód wpłaty wadium,
 • lub pełnomocnictwo – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo z uiszczoną opłatą skarbową.
 1. Ogłoszenie o przetargu umieszczone zostało na tablicy ogłoszeń:

1)  Urzędu Gminy Urszulin,

2)  Targowiska,

3)  W siedzibie GZUK w Urszulinie Sp. z o. o. oraz na stronie internetowej www.gzuk-urszulin.eu

Prezes Zarządu GZUK w Urszulinie

Mariusz Kowalewski