Kategoria: Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenie o unieważnieniu naboru na stanowisko bibliotekarza

 

Urszulin dnia 16 – 09 – 2013 r.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie unieważnia nabór na stanowisko bibliotekarza, ogłoszony w dniu 01-08-2013 r.

Nabór unieważnia się z powodu zmiany obowiązujących przepisów prawa.

Unieważnienie naboru

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Planowe wyłączenia prądu

Data wyłączenia
Godziny wyłączenia
miejscowości zaplanowane do wyłączenia
09.09.2013 800 – 1500 Stacja 15/0,4 kV Urszulin 1; Urszulin ulice: Kwiatowa, Pocztowa
10.09.2013 800 – 1500 Stacja 15/0,4 kV Urszulin 2; Urszulin ulice: Lubelska, Szkolna (od skrzyżowania z Leśną w kierunku Lubelskiej), Krótka
11.09.2013 800 – 1500 Stacja 15/0,4 kV Urszulin 3; Urszulin ulice: Nowa, Modrzewiowa
12.09.2013 800 – 1500 Stacja 15/0,4 kV Urszulin 4; Urszulin ulica: Leśna
13.09.2013 800 – 1500 Stacja 15/0,4 kV Urszulin 5; Urszulin ulice: Szkolna (od skrzyżowania z Leśną w kier. Dębowca)

Ważne dla hodowców trzody chlewnej

ikona afrykańskiPowiatowy Lekarz Weterynarii we Włodawie w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na Białorusi i możliwości przeniesienia na terytorium Polski w załączeniu przekazuje obwieszczenie Wojewody Lubelskiego. czytaj

Nabór na stanowisko Bibliotekarza

Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie ogłasza nabór na stanowisko Bibliotekarza.

Stanowisko – bibliotekarz

Czas pracy – ½ etatu

1. Wymagania niezbędne:

 • Wymagane wykształceniewyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia na kierunku, którego efekty kształcenia odnoszą się do bibliologii  i informatologii  ( bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo, animacja kultury  i inne kierunki pokrewne),
 • znajomość obsługi komputera,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość  języka  obcego. (j. angielski)

2. Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
 • kreatywność , operatywność, komunikatywność z ludźmi,  chęć pogłębiania wiedzy,
 • wolontariat,
 • prace społeczne
 • mile widziany staż pracy odbyty w bibliotece lub w innej instytucji kultury.

3. Główne obowiązki:

 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz czytelnikom,
 • pomoc w organizowaniu konkursów i imprez kulturalnych,
 • komputerowe prowadzenie dokumentacji bibliotecznej,
 • praca  w elektronicznym katalogu „Mateusz”
 • wprowadzanie książek do bibliotecznego programu,
 • wypożyczenia elektroniczne,
 • konwersja danych  i elektroniczne katalogowanie.

4. W ramach naboru przeprowadzona będzie rozmowa kwalifikacyjna

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1/  życiorys (CV) i list motywacyjny, (podpisany)

2/  wypełniony kwestionariusz osobowy ,(podpisany)

3/  kopia dyplomu,

4/  kopia dokumentów poświadczających o wykształceniu i inne dokumenty posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

5/  zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

6/  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych (podpisane)

Dokumenty należy składać  w zamkniętej  kopercie w siedzibie  Gminnej Biblioteki Publicznej  w Urszulinie lub pocztą na adres Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie ul. Lubelska 32,  22-234 Urszulin z dopiskiem „Dotyczy naboru na bibliotekarza” w terminie do 02 września  2013r. do godz. 1400.

 Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Urszulin,  dnia 01-08- 2013r.

Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2013 r.

Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosić będzie:
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

2 – 30 kwietnia 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 – 31 października 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie 

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. 2006, Nr 160, poz. 1132)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 5 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. 2009, Nr 196, poz. 1517)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 22 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. 2012, poz. 231)

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor