Kategoria: Ogłoszenia o sprzedaży oraz dzierżawie nieruchomości gminnych

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Urszulin

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Urszulin

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Ogłoszenie o trzecim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, położonych w miejscowości Stare Załucze, stanowiących własność Gminy Urszulin

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
(sprzedaż nieruchomości)

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), (zwanym dalej: RODO), informujemy Panią/Pana, iż jako administrator Pani/Pana danych osobowych działamy w oparciu o przepisy prawa. Informujemy o celu, sposobie oraz prawach jakie przysługują Pani/Panu wynikających z przepisów prawa o ochronie danych osobowych:
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych jest Wójt Gminy Urszulin z siedzibą w Urszulinie przy ul. Kwiatowej 35, 22-234 Urszulin, tel. (82) 571-30-24, e-mail: sekretariat@urszulin.eu.
2. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: iod@odoexpert.eu lub pisemnie na adres siedziby wskazany w pkt. 1.
3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, Urząd przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:
— wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO),
— wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art 6 ust 1 lit e RODO),
— realizacji procedur związanych ze sprzedażą nieruchomości gminnych, zawarcia i realizacji umów związanych z obrotem nieruchomościami, umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty płatności należności, prawidłowego i terminowego ustalania należności i wystawiania dokumentów księgowych w tym zakresie.
4. Obowiązek podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów:
– Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z.2020r.poz. 1990 ze zm.),
– Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.z.2020r.poz. 1698 ze zm.).
5. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt.3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
— organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, urząd skarbowy, komornik sądowy,
— podmiotom przetwarzającym dane osobowe których administratorem jest Wójt Gminy Urszulin na podstawie zawartych umów.
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
7. Przekazanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:
Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski, Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
8. Przysługują Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
— prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii,
— prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych,
— prawo do usunięcia danych w przypadku nieuzasadnionego przetwarzania,
— ograniczenia przetwarzania,
— prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,
— prawo do przenoszenia danych.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w’ sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Wykaz Nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży