Kategoria: Sesje Rady Gminy

LVII sesja Rady Gminy Urszulin

Zawiadamiam, że LVII sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu  09 listopada 2023r. (czwartek) o godz. 1100 w Gminnej Bibliotece Publicznej Urszulinie ul. Lubelska 31.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Urszulin z organizacjami pozarządowymi na rok 2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Urszulin.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Urszulin na rok 2024.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.
 14. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
 15. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
 16. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 17. Dyskusja.
 18. Zakończenie obrad.

LVI sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Zawiadamiam, że LVI sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu 26 września 2023 r. (wtorek) o godz. 1100 w świetlicy w Starym Załuczu 15 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Gminy.
 5. Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Urszulin.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2023-2027.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Urszulin.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Urszulin na rok 2024.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.
 15. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 16. Dyskusja.
 17. Zakończenie obrad.

LV Sesja Rady Gminy Urszulin VIII

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn.zm.) oraz § 29 ust. 4 Statutu Gminy Urszulin (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2003 r. Nr 19 poz. 875, z późn. zm.) –  na wniosek Wójta, zwołuję LV Sesję Rady Gminy Urszulin VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 21 lipca 2023 r. (piątek) o godz. 8.30 w Urzędzie Gminy Urszulin ul. Kwiatowa 35.

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Urszulin.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej
  o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Urszulin.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Urszulin.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Hańsk.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.
 10. Zakończenie obrad.

LIV Sesja Rady Gminy Urszulin

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn.zm.) oraz § 29 ust. 4 Statutu Gminy Urszulin (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2003 r. Nr 19 poz. 875, z późn. zm.) – na wniosek Wójta, zwołuję LIV Sesję Rady Gminy Urszulin VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 06 lipca 2023 r. (czwartek) o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Urszulin ul. Kwiatowa 35.

 

Porządek sesji:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Urszulin do projektu „Cyfrowy urząd – dostępna administracja gminna i powiatowa” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Działanie 2.1. Cyfrowe Lubelskie.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Włodawskiego zadania pn. „Utrzymanie czystości i porządku na ścieżkach rowerowych na terenie Gminy Urszulin”.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
6. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

LIII sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji – 16 czerwca 2023 r. (piątek) o godz. 13:00

Zawiadamiam, że LIII sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu
16 czerwca 2023 r. (piątek) o godz. 1300 w Gminnej Bibliotece Publicznej Urszulinie
ul. Lubelska 31.

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Gminy.
 4. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2022 rok.
 5. Debata nad raportem o stanie gminy za 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Urszulin wotum zaufania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Urszulin z wykonania budżetu za 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Urszulin z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/137/2009 Rady Gminy Urszulin z dnia
  23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli gminy Urszulin.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków
  i sposobu ich przyznawania.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.
 13. Przedstawienie raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku dla Gminy Urszulin.
 14. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Urszulin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022.
 15. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 16. Dyskusja
 17. Zakończenie obrad.