Kategoria: Sesje Rady Gminy

Zmiana terminu XLIX Sesji Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Uprzejmie zawiadamiam o zmianie terminu XLIX sesji Rady Gminy Urszulin VIII kadencji, która miała odbyć się w dniu 27 stycznia 2023 r. XLIX sesja Rady Gminy Urszulin odbędzie się  w dniu 31 stycznia 2022 r. (wtorek) o godz. 11.00  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Urszulinie przy ul Lubelskiej 31.

 

XLIX Sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Zawiadamiam, że XLIX sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu
27 stycznia 2023 r. (piątek) o godz. 11.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej Urszulinie
ul. Lubelska 31.

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu we Włodawie w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami gminnymi w obrębie Babsk, Nowe Załucze, Wola Wereszczyńska i Zawadówka.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/4/2018 Rady Gminy Urszulin z dnia
  13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego
  do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z toalet publicznych znajdujących się na terenie Gminy Urszulin.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/137/2009 Rady Gminy Urszulin z dnia
  23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli gminy Urszulin.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Urszulin do placówek oświatowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Urszulin.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.
 13. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 14.  
 15. Zakończenie obrad.

XLVIII Sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Zawiadamiam, że XLVIII sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu
29 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 11.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej Urszulinie
ul. Lubelska 31.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Urszulin.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.
 10. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 11. Dyskusja.
 12. Zakończenie obrad.

XLVII Sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz § 29 ust. 4 Statutu Gminy Urszulin (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2003 r. Nr 19 poz. 875, z późn. zm.) –  na wniosek Wójta, zwołuję XLVII Sesję Rady Gminy Urszulin VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 13 grudnia 2022 r. (wtorek)
o godz. 900 w Urzędzie Gminy Urszulin ul. Kwiatowa 35.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Urszulin do placówek oświatowych.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
 5. Zakończenie obrad.

XLVI Sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz § 29 ust. 4 Statutu Gminy Urszulin (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2003 r. Nr 19 poz. 875, z późn. zm.) –  na wniosek Wójta, zwołuję XLVI Sesję Rady Gminy Urszulin VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2022 r. (środa)
o godz. 1030 w Urzędzie Gminy Urszulin ul. Kwiatowa 35.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
 4. Zakończenie obrad.
EnglishGermanPolishUkrainian