Kategoria: Sesje Rady Gminy

XLII sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Zawiadamiam, że XLII sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu
25 sierpnia 2022 r. (czwartek) o godz. 1300 w Gminnej Bibliotece Publicznej Urszulinie
ul. Lubelska 31.

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Gminy Urszulin oraz wniosku o zmianę uchwały.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości: Brzezowo i Pastwisko.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania i wdrażania „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Włodawskiego oraz Gminy Ruda Huta na lata 2022-2030”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej w miejscowości Dębowiec.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
  z dotychczasowym dzierżawcą.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Urszulin a Skarbem Państwa – Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Urszulin w roku szkolnym 2022/2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Hanna.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
 16. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 17. Dyskusja.
 18. Zakończenie obrad.

XLI sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Zawiadamiam, że XLI sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej Urszulinie ul. Lubelska 31.

Porządek sesji:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy.
4. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2021 rok.
5. Debata nad raportem o stanie gminy za 2021 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Urszulin wotum zaufania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Urszulin z wykonania budżetu za 2021 rok
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Urszulin z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
11. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
12. Dyskusja.
13. Zakończenie obrad.

XL sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Zawiadamiam, że XL sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu 27 maja 2022 r. (piątek) o godz. 13.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej Urszulinie ul. Lubelska 31.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Urszulinie.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Urszulinie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres powyżej trzech lat i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Urszulin”.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
 10. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 11. Dyskusja.
 12. Zakończenie obrad.

XXXIX sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Zawiadamiam, że XXXIX sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2022 r. (piątek) o godz. 9.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej Urszulinie ul. Lubelska 31.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Urszulin na 2022 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
 8. Przedstawienie informacji – Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Urszulin za rok 2021.
 9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie za rok 2021 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
 10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Urszulin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021.
 11. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 12. Dyskusja
 13. Zakończenie obrad.

XXXVIII sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Zawiadamiam, że XXXVIII sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu 25 marca 2022 r. (piątek) o godz. 1100 w świetlicy w Zawadówce.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Urszulin na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 165/2 obręb Grabniak.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu we Włodawie w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami gminnymi nr 104348L Nowe Załucze – Babsk i nr 104345L w Babsku.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Urszulin.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
 16. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021 oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
 17. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w 2021 roku.
 18. Sprawozdanie z działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury w Urszulinie za 2021 rok.
 19. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 20. Dyskusja.
 21. Zakończenie obrad.

 

EnglishGermanPolishUkrainian