Kategoria: Sesje Rady Gminy

XXVIII sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Zawiadamiam, że XXVIII sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 1100 w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie ul. Kwiatowa 35.

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność komunalną gminy Urszulin.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Lubelskiego Okręgu Przemysłu Rolno-Spożywczego na lata 2021-2027
  z perspektywą do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Urszulin.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
 10. Przedstawienie informacji – Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Urszulin
  za rok 2020.
 11. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Urszulin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020.
 12. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 13. Dyskusja.
 14. Zakończenie obrad.

XXVII sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Zawiadamiam, że XXVII sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu 09 marca 2021 r. (wtorek) o godz. 1300w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie ul. Kwiatowa 35.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Urszulinie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym
  do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Urszulin.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy Urszulin.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy Urszulin.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Urszulin na 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Urszulin na 2021 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
 16. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020 oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
 17. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w 2020 roku.
 18. Sprawozdanie z działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury w Urszulinie.
 19. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 20. Dyskusja.
 21. Zakończenie obrad.

XXVI Sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn.zm.) oraz § 29 ust. 4 Statutu Gminy Urszulin (Dz. Urz.Woj.Lubelskiego z 2003r. Nr 19 poz.875, z późn.zm.) –  na wniosek Wójta, zwołuję XXVI Sesję Rady Gminy Urszulin VIII kadencji, która odbędzie się w dniu  27 stycznia 2021r (środa) o godz. 900 w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie ul. Kwiatowa 35.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
 6. Zakończenie obrad.

XXV sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Zawiadamiam, że XXV sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu 29 grudnia 2020 r. o godz. 1100 (wtorek) w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie ul. Kwiatowa 35.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej i określenia stawek, zasad ustalania i terminu płatności opłaty oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Urszulin.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
 16. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 17. Dyskusja.
 18. Zakończenie obrad.

XXIV sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Zawiadamiam, że XXIV sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu 30 listopada 2020r. o godz. 1300 (poniedziałek) w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie ul. Kwiatowa 35.

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 165/2 obręb Grabniak.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu miejscowości położonych na terenie Gminy Urszulin, w których można pobierać opłatę miejscową.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Urszulin na rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności, wysokości dziennych stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Urszulin.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Urszulin z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Urszulin na rok 2021.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Urszulin na lata 2021-2023.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.
 16. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
 17. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
 18. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 19. Dyskusja.
 20. Zakończenie obrad.
EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor