Kategoria: Sesje Rady Gminy

XXXV Sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Zawiadamiam, że XXXV sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu 29 grudnia 2021 r. o godz. 11.30 (środa) w świetlicy w Woli Wereszczyńskiej.

Porządek sesji:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Urszulin, warunków i zasad korzystania z nich.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
10. Dyskusja.
11. Zakończenie obrad.

XXXIV Sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Zawiadamiam, że XXXIV sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu 09 grudnia 2021 r. o godz. 13.00 (czwartek) w świetlicy w Wereszczynie.

Porządek sesji:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Urszulin
z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Urszulin na rok 2022.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
13. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
14. Dyskusja.
15. Zakończenie obrad.

XXXIII Sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn.zm.) oraz § 29 ust. 4 Statutu Gminy Urszulin (Dz. Urz.Woj.Lubelskiego z 2003r. Nr 19 poz.875, z późn.zm.) –  na wniosek Wójta, zwołuję XXXIII Sesję Rady Gminy Urszulin VIII kadencji, która odbędzie się w dniu  17 listopada 2021 r. (środa) o godz. 1300 w Urzędzie Gminy Urszulin ul. Kwiatowa 35.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 4. Zakończenie obrad.

XXXII sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Zawiadamiam, że XXXII sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu 28 października 2021 r. o godz. 10.30 (czwartek) w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie ul. Kwiatowa 35.

Porządek sesji:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Urszulin.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia w części uchwały Nr XLII/247/2014 Rady Gminy Urszulin z dnia 24 września 2014 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność komunalną gminy.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
9. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
10. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
11. Dyskusja.
12. Zakończenie obrad.

XXXI sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Zawiadamiam, że XXXI sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu
01 października 2021r. o godz. 10:30 (piątek) w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Urszulinie ul. Kwiatowa 35.

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
  i porządku na terenie Gminy Urszulin.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu
  i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Urszulin na rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
 10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie za rok 2020 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
 11. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 12. Dyskusja.
 13. Zakończenie obrad.
EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor

 

I N F O R M A C J A

Informujemy, że z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa powodującego chorobę COVID-19 wprowadza się ograniczenia dostępu do budynku Urzędu Gminy Urszulin.

 

Od dnia 15 listopada 2021 r. do odwołania Urząd Gminy Urszulin przyjmuje interesantów w punkcie podawczym.

Obsługa interesantów zapewniona jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00

Przyjmowanie dokumentów odbywa się w wyznaczonym miejscu na parterze budynku Urzędu Gminy Urszulin w sali konferencyjnej (wejście główne).

oraz ePUAP: Elektroniczna Skrzynka Podawcza - /6muic17x6n/skrytka

e-mail:  sekretariat@urszulin.eu

Fax: 82 571 30 01

Informacja telefoniczna: 82 571 30 24 – sekretariat