Kategoria: Sesje Rady Gminy

XXXI sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Zawiadamiam, że XXXI sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu
01 października 2021r. o godz. 10:30 (piątek) w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Urszulinie ul. Kwiatowa 35.

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
  i porządku na terenie Gminy Urszulin.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu
  i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Urszulin na rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
 10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie za rok 2020 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
 11. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 12. Dyskusja.
 13. Zakończenie obrad.

XXX sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn.zm.) oraz § 29 ust. 4 Statutu Gminy Urszulin (Dz. Urz.Woj.Lubelskiego z 2003r. Nr 19 poz.875, z późn.zm.) –  na wniosek Wójta, zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Urszulin VIII kadencji, która odbędzie się w dniu  20 lipca 2021r (wtorek) o godz. 930 w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie ul. Kwiatowa 35.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Urszulin w roku szkolnym 2021/2022.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Urszulin.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Urszulin w latach 2021-2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Urszulin.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą lub jego następcą prawnym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/162/2021 Rady Gminy Urszulin z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy Urszulin.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiących własność gminy Urszulin.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
 12. Zakończenie obrad.

 

 

Uzupełnienie porządku XXIX Sesji Rady Gminy Urszulin

Na wniosek Klubu Radnych PiS uzupełniam porządek obrad XXIX sesji Rady Gminy Urszulin VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021 r. o projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Urszulin w związku z ponoszeniem przez przedsiębiorców negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy.
 4. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2020 rok.
 5. Debata nad raportem o stanie gminy za 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Urszulin wotum zaufania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Urszulin z wykonania budżetu za 2020 rok
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Urszulin z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Urszulin.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Urszulin w związku z ponoszeniem przez przedsiębiorców negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
 20. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 21. Dyskusja.
 22. Zakończenie obrad.

XXIX sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Zawiadamiam, że XXIX sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021r. o godz. 1300 (piątek) w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie ul. Kwiatowa 35.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy.
 4. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2020 rok.
 5. Debata nad raportem o stanie gminy za 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Urszulin wotum zaufania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Urszulin z wykonania budżetu za 2020 rok
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Urszulin z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Urszulin.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowania tych odpadów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres
  3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
  Społecznej w Urszulinie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia pomocy
  materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz do wydawania decyzji
         administracyjnych w tych sprawach.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
 19. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 20. Dyskusja
 21. Zakończenie obrad.

 

XXVIII sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Zawiadamiam, że XXVIII sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 1100 w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie ul. Kwiatowa 35.

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność komunalną gminy Urszulin.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Lubelskiego Okręgu Przemysłu Rolno-Spożywczego na lata 2021-2027
  z perspektywą do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Urszulin.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
 10. Przedstawienie informacji – Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Urszulin
  za rok 2020.
 11. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Urszulin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020.
 12. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 13. Dyskusja.
 14. Zakończenie obrad.
EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor