Kategoria: Sesje Rady Gminy

XXV sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Zawiadamiam, że XXV sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu 29 grudnia 2020 r. o godz. 1100 (wtorek) w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie ul. Kwiatowa 35.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej i określenia stawek, zasad ustalania i terminu płatności opłaty oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Urszulin.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
 16. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 17. Dyskusja.
 18. Zakończenie obrad.

XXIV sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Zawiadamiam, że XXIV sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu 30 listopada 2020r. o godz. 1300 (poniedziałek) w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie ul. Kwiatowa 35.

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 165/2 obręb Grabniak.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu miejscowości położonych na terenie Gminy Urszulin, w których można pobierać opłatę miejscową.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Urszulin na rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności, wysokości dziennych stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Urszulin.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Urszulin z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Urszulin na rok 2021.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Urszulin na lata 2021-2023.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.
 16. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
 17. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
 18. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 19. Dyskusja.
 20. Zakończenie obrad.

XXIII sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Zawiadamiam, że XXIII sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu
6 października 2020r. o godz. 1130 (wtorek) w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Urszulinie ul. Kwiatowa 35.

 

Porządek sesji:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Urszulin.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział
  w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Urszulin na rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.
 12. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 13. Dyskusja.
 14. Zakończenie obrad.

XXII sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Zawiadamiam, że XXII sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu 30 lipca 2020r. o godz. 1200 (czwartek) w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie ul. Kwiatowa 35.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Urszulin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Urszulin i inne organy od dnia 1 września 2020 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Urszulin w roku szkolnym 2020/2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Urszulin porozumienia w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania Ponadlokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru funkcjonalnego obejmującego Gminę Cyców, Gminę Ludwin, Gminę Milejów, Gminę Puchaczów, Gminę Urszulin na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 roku, obejmującego Gminę Urszulin.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia o współpracy partnerskiej w celu wspólnego opracowania i realizacji działań kluczowych pod nazwą roboczą „Utworzenie Lubelskiego Okręgu Przemysłu Rolno-Spożywczego” w ramach aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego w latach 2021-2027 z perspektywą do 2030 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.
 11. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 12. Dyskusja.
 13. Zakończenie obrad.

XXI sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Zawiadamiam, że XXI sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu 18 czerwca 2020r. o godz. 1100 (czwartek) w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie ul. Kwiatowa 35.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy.
 4. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2019 rok.
 5. Debata nad raportem o stanie gminy za 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Urszulin wotum zaufania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Urszulin z wykonania budżetu za 2019 rok
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Urszulin z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Urszulin.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Urszulin.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Urszulin na 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włodawskiemu.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.
 15. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Urszulin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019.
 16. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie za rok 2019 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
 17. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 18. Dyskusja
 19. Zakończenie obrad.
EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor