Kategoria: Sesje Rady Gminy

II Sesja Rady Gminy Urszulin IX kadencji – 23 maja 2024 r. /czwartek/ godz. 9:00 świetlica OSP Urszulin

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) zwołuję II Sesję Rady Gminy Urszulin IX kadencji na dzień 23 maja 2024 r. /czwartek/ o godz. 900 w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie, ul. Kwiatowa 35.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie radnemu zaświadczenia o wyborze i złożenie przez niego ślubowania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Urszulin.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Spraw Społecznych Rady Gminy Urszulin.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Urszulin na 2024 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii pw. św. Izydora Oracza w Woli Wereszczyńskiej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Urszulin.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy.
 13. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie za rok 2023 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
 14. Przedstawienie informacji – Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Urszulin za rok 2023.
 15. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Urszulin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023.
 16. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 17. Dyskusja.
 18. Zakończenie obrad.

 

 

I sesja Rady Gminy Urszulin IX kadencji – 7 maja 2024 r. godz. 9.00

Na podstawie postanowienia Nr 486/2024 Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy zawiadamiam, że Komisarz Wyborczy w Chełmie zwołał I sesję Rady Gminy Urszulin IX kadencji na dzień 7 maja 2024 r. o godzinie 9.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Urszulinie, ul. Lubelska 31.

 

Porządek obrad I sesji Rady Gminy Urszulin:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Wręczenie radnym zaświadczenia o wyborze.

 3. Złożenie ślubowania przez radnych według treści określonej w art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

 4. Złożenie ślubowania przez wójta według treści określonej w art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

 5. Przyjęcie ewentualnego porządku dalszych obrad.

LXII Sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji – 29 kwietnia 2024 r. godz. 14.00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn.zm.) oraz § 29 ust. 4 Statutu Gminy Urszulin (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2003 r. Nr 19 poz. 875, z późn. zm.) –  na wniosek Wójta, zwołuję LXII Sesję Rady Gminy Urszulin VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Urszulinie ul. Lubelska 31.

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Urszulin na 2024 rok.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie za rok 2023 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
 8. Przedstawienie informacji – Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Urszulin za rok 2023.
 9. Zakończenie obrad.

 

 

LXI sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji – 15 marca 2024 r. (piątek) o godz. 11.00

Zawiadamiam, że LXI sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu 15 marca 2024 r. (piątek) o godz. 11.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej Urszulinie ul. Lubelska 31.

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Urszulin na 2024 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Urszulin na 2024 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.
 10. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Urszulinie w 2023 roku.
 11. Sprawozdanie z działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury w Urszulinie za 2023 rok.
 12. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2023 oraz potrzeby związane z realizacją zadań na rok 2024.
 13. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 14. Dyskusja
 15. Zakończenie obrad.

LX Sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji – 30 stycznia 2024 r. (wtorek) o godz. 8.30

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn.zm.) oraz § 29 ust. 4 Statutu Gminy Urszulin (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2003 r. Nr 19 poz. 875, z późn. zm.) –  na wniosek Wójta, zwołuję LX Sesję Rady Gminy Urszulin VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2024 r. (wtorek) o godz. 8.30  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Urszulinie ul. Lubelska 31.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Urszulin na lata 2023-2030.
 5. Zakończenie obrad.