Kategoria: Sesje Rady Gminy

LXI sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji – 15 marca 2024 r. (piątek) o godz. 11.00

Zawiadamiam, że LXI sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu 15 marca 2024 r. (piątek) o godz. 11.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej Urszulinie ul. Lubelska 31.

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Urszulin na 2024 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Urszulin na 2024 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.
 10. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Urszulinie w 2023 roku.
 11. Sprawozdanie z działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury w Urszulinie za 2023 rok.
 12. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2023 oraz potrzeby związane z realizacją zadań na rok 2024.
 13. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 14. Dyskusja
 15. Zakończenie obrad.

LX Sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji – 30 stycznia 2024 r. (wtorek) o godz. 8.30

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn.zm.) oraz § 29 ust. 4 Statutu Gminy Urszulin (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2003 r. Nr 19 poz. 875, z późn. zm.) –  na wniosek Wójta, zwołuję LX Sesję Rady Gminy Urszulin VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2024 r. (wtorek) o godz. 8.30  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Urszulinie ul. Lubelska 31.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Urszulin na lata 2023-2030.
 5. Zakończenie obrad.

 

LIX sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji – 29 stycznia 2024 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 Urszulin ul. Lubelska 31

Zawiadamiam, że LIX sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu 29 stycznia 2024 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej Urszulinie ul. Lubelska 31.

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 8. Dyskusja.
 9. Zakończenie obrad.

LVIII sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji – 27 grudnia 2023 r. (środa) o godz. 13.00

Zawiadamiam, że LVIII sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu 27 grudnia 2023 r. (środa) o godz. 13.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej Urszulinie ul. Lubelska 31.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr LV/333/2023 Rady Gminy Urszulin z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Urszulin.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Urszulin na lata 2024-2025.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Urszulin za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniach oraz dla kandydatów na strażaka ratownika OSP za udział w szkoleniu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.
 17. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 18. Dyskusja.
 19. Zakończenie obrad.

LVII sesja Rady Gminy Urszulin

Zawiadamiam, że LVII sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu  09 listopada 2023r. (czwartek) o godz. 1100 w Gminnej Bibliotece Publicznej Urszulinie ul. Lubelska 31.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Urszulin z organizacjami pozarządowymi na rok 2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Urszulin.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Urszulin na rok 2024.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.
 14. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
 15. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
 16. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 17. Dyskusja.
 18. Zakończenie obrad.