Kategoria: Rewitalizacja

Informacja podsumowująca przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego w ramach konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Urszulin w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Urszulin.

Zgodnie z art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485.) w ramach konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Urszulin  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Urszulin odbyło się spotkanie konsultacyjne skierowane do mieszkańców, interesariuszy rewitalizacji, przedsiębiorców,, przedstawicielami organizacji społecznych oraz pracowników podmiotów finansów publicznych.

Konsultacje społeczne mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Urszulin.

Otwarte spotkanie konsultacyjne odbyło się 20 października 2023 roku o godzinie 16:00 w budynku  Biblioteki  Publicznej w Urszulinie (Ul. Lubelska 31).

W trakcie spotkania przedstawiona została prezentacja multimedialna omawiająca po krótce treść dokumentu „Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji Gminy Urszulin” oraz treść uchwały Rady Gminy Urszulin w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Urszulin. Omówiono wyniki przeprowadzonych analiz, które pomogły wskazać obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.  Następnie mieszkańcy zostali poinformowani o dalszym przebiegu prac nad dokumentem oraz zapoznano ich z najbliższymi planowanymi formami partycypacji społecznej. Mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań, z czego z dużym zaangażowaniem skorzystali. Przedstawiciele Urzędu Gminy w Urszulinie przy wsparciu przedstawicieli firmy zewnętrznej odpowiadali na wszelkie pytania.

W czasie spotkania zapewniono również możliwość swobodnego udziału w dyskusji nad przedstawionymi propozycjami obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, zgłaszania uwag i przedstawienia opinii dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Urszulin w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Urszulin.   

W trakcie spotkania konsultacyjnego nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

W spotkaniu uczestniczyło 19 osób.

 

Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Urszulin w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Urszulin

 

 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY URSZULIN

 

Wójt Gminy Urszulin, na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 485. z póź.zm.) powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Urszulin w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Urszulin.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Gminy Urszulin w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Urszulin.

Konsultacje społeczne mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Urszulin.

 

 

Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 10.10.2023 r. do 14.11.2023 r.  w następujących formach:

I Zbieranie uwag w postaci elektronicznej za pomocą:

 

II Zbieranie uwag w postaci papierowej za pomocą:

 • Pobranego i wydrukowanego formularza dostępnego na stronie internetowej: https://www.ug.urszulin.eu/, https://ugurszulin.bip.lubelskie.pl/
 • Ponadto, formularze w formie papierowej udostępniono w Urzędzie Gminy w Urszulinie: ul. Kwiatowa 35 22-234 Urszulin, pokój nr 16, możliwość pobrania formularza w godzinach pracy Urzędu.

Wypełnione formularze w postaci papierowej należy złożyć drogą korespondencyjną na adres ul. Kwiatowa 35 22-234 Urszulin, lub osobiście w pokoju nr 16. w godzinach pracy Urzędu.

 

III Zbieranie uwag ustnych przekazanych z wykorzystaniem dedykowanego numeru telefonu. Uwagi ustne można zgłosić pod numerem telefonu 82 59 200 15 od lub w pokoju 16 w budynku Urzędu Gminy ul. Kwiatowa 35 22-234 Urszulin w godz. 7.30 do godz. 15.30 od poniedziałku do piątku.

 

IV Otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem partnerów społeczno-gospodarczych:

 • zaplanowane w dniu 20.10.2023 r. o godz. 16.00 pod adresem: ul. Lubelska 31; 35, 22-234 Urszulin (budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie).

 

V Ankieta konsultacyjna:

Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są: zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z przygotowanego formularza.

Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych mogą zostać nieuwzględnione jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.

W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty tradycyjnej decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy w Urszulinie.

Niezwłocznie po zakończeniu każdej z form konsultacji przygotowane zostanie podsumowanie oraz sporządzony zostanie raport podsumowujący ich przebieg, zawierający dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówieniu ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Materiały podlegające konsultacjom:

Materiały informacyjne, tj.:

 • Projekt uchwały Rady Gminy Urszulin w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
 • Uzasadnienie projektu uchwały;
 • Mapa określająca granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
 • Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji Gminy Urszulin;

udostępnione będą w wersji:

Informacja o konsultacjach społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: https://ugurszulin.bip.lubelskie.pl/
 • na stronie internetowej Urzędu: https://www.ug.urszulin.eu/,
 • na tablicach ogłoszeń Urzędu: ul. Kwiatowa 35, 22-234 Urszulin.
 • w parsie lokalnej: Nowy Tydzień tygodnik lokalny
 • na tablicach ogłoszeń (w widocznym miejscu) na terenie poszczególnych miejscowości Gminy Urszulin.

Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 485 z póz. zm. ) oraz zamieszczona na stronie www: https://ugurszulin.bip.lubelskie.pl/.

Obwieszczenie opublikowano dnia 09.10.2023 r.

Załączniki:

Obwieszczenie wraz z ww. załącznikami dostępne w BIPie Urzędu Gminy Urszulin  pod adresem:  https://ugurszulin.bip.lubelskie.pl/

 

Zatwierdzony Plan Rewitalizacji dla Gminy Urszulin

 

19 lipca br. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie zatwierdził czytaj

Przyjęcie Planu Rewitalizacji

W dniu 31 maja 2017 roku Rada Gminy Urszulin, czytaj

Warsztaty projektu LPR i przedsięwzięć

Warsztaty dotyczyły omówienia przedsięwzięć  i  Projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR) dla Gminy Urszulin. czytaj