Kategoria: Pomoc Ukrainie | Допоможіть Україні

„Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego”

„Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego”

 • Bezpłatne szkolenia z podstaw języka polskiego są przeznaczone dla osób dorosłych uciekających przed wojną, które przybyły legalnie z Ukrainy do Polski od 24 lutego br. i które przebywają na obszarze województwa lubelskiego;
 • Planowane jest przeszkolenie łącznie 1800 osób w ciągu sześciu dwumiesięcznych tur realizacji szkoleń (do lipca 2023 r.);
 • W ramach szkolenia uczestnicy zrealizują 60 godzin lekcyjnych zajęć z podstaw języka polskiego, które będą trwały ok. 8 tygodni (2 spotkania w tygodniu po 4 godziny lekcyjne). Po zakończeniu zajęć, kursanci otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu i nabytych umiejętnościach;
 • Kursy będą prowadzone w maksymalnie dwunastoosobowych grupach, w systemie stacjonarnym oraz zdalnym (w zależności od preferencji uczestników), w terminach i miejscach możliwie dostosowanych do potrzeb słuchaczy;
 • Rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, natomiast realizacja szkoleń zostanie powierzona zewnętrznym instytucjom szkoleniowym;
 • Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną, poprzez aktywny formularz online (opcja preferowana) dostępny pod adresem: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=aZkIMePNQUyFGTcIKpcBg2ptj_9yhKBAqAxE7EQIme1URERIQ1JaUzNaTkZNUEpJTkpLVDhIMkU5US4u  oraz na stronie internetowej  https://www.lubelskie.pl/lubelskie-pomaga-ukrainie-nauka-jezyka-polskiego/. Dostęp do formularza można uzyskać także poprzez zeskanowanie smartfonem lub tabletem kodu QR znajdującego się na plakacie/ulotce oraz w załączniku do niniejszej wiadomości.
 • Zgłaszać można się także osobiście lub listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, z dopiskiem „dokumenty rekrutacyjne do projektu Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego”;
 • Szczegółowe informacje, w tym między innymi: regulamin naboru i uczestnictwa, formularz zgłoszeniowy oraz plakat informujący o wsparciu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w zakładce: https://www.lubelskie.pl/lubelskie-pomaga-ukrainie-nauka-jezyka-polskiego/
 • Rozpoczęcie pierwszego etapu szkoleń planowane jest na przełomie lipca i sierpnia b
 • Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy do projektu

 

Zbiórka na rzecz uchodźców z Ukrainy

Drodzy, otrzymujemy liczne pytania odnośnie możliwość wpłat finansowych na pomoc dla uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Zgłasza się do nas sporo osób, które chcą i mogą pomóc, ale tylko za pomocą przelewu pieniężnego, bo w inne formy pomocy nie są w zakresie ich możliwości.

W związku z powyższym informujemy, że Spółdzielnia Socjalna „Non Profit” w Urszulinie otworzyła specjalne konto do wpłat środków celem darowizny na potrzeby uchodźców. Środki zebrane na poniższym rachunku zostaną przekazane na zaspokojenie potrzeb naszych gości
z Ukrainy.

Każdy, kto zechce finansowo wesprzeć naszych przyjaciół może przelewać środki na konto:

Spółdzielnia Socjalna „Non Profit” w Urszulinie

Wereszczyn 42, 22-234 Urszulin

02 8191 1026 2002 2002 2279 0003

BS Cyców o/ Urszulin

Z dopiskiem „DAROWIZNA NA RZECZ UCHODŹCÓW Z UKRAINY”

Z całego serca dziękujemy za każdą przekazaną złotówkę!

Bezpłatne wykonywanie zdjęć dla uchodźców.

Informujemy, że w tym tygodniu bezpłatne zdjęcia dla uchodźców z Ukrainy w celu nadania numeru PESEL będą wykonywane

w dniach 05-06.04.2022 r (wtorek, środa) w godzinach 9:00- 13:00.

 

WYDŁUŻENIE GODZIN NADAWANIA NR PESEL

UWAGA

WYDŁUŻENIE GODZIN NADAWANIA NR. PESEL DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

W dniach 29.03.2022 r. – 31.03.2022 r. numer PESEL będzie wydawany w godzinach 7:30 -19:00

W pierwszej kolejności obsługujemy OSOBY Z DZIEĆMI!!!

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy…

Informujemy, że wnioski oświadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi można składać w Urzędzie Gminy w Urszulinie.

Kto w Gminie Urszulin może się starać o dofinansowanie?

Na pomoc finansową mogą liczyć gospodarstwa domowe oraz firmy z terenu Gminy Urszulin, które przyjęły obywateli Ukrainy i zapewniają im zakwaterowanie oraz wyżywienie.

Ile wynosi dofinansowanie?

Pomoc finansowa dla rodzin, które przyjmą uchodźców wynosi 40 złotych dziennie za każdego obywatela Ukrainy przyjętego pod swój dach.

Uwaga! Organ może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia oraz informacji zawartych we wniosku. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy urzędu.

Jak długo można korzystać z pomocy finansowej?

Dofinansowanie będzie można pobierać przez maksymalnie 60 dni. Pomoc finansowa będzie wypłacana za cały okres, na który przyjęto obywateli Ukrainy. Oznacza to, że rodziny, które przyjęły Ukraińców przed terminem złożenia wniosku, otrzymają kwotę wyrównaną do dnia, w którym otoczono uchodźców opieką.

Uwaga! W indywidualnych przypadkach okres przyznawania świadczenia może zostać wydłużony. Decyzję w tej sprawie podejmuje wojewoda.

Co zawiera wniosek o dofinansowanie?

 • dane wnioskującego:
 • imię i nazwisko albo nazwa,
 • numer PESEL lub NIP.
 • wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie,
 • liczba osób przyjętych do zakwaterowania,
 • imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL – jeżeli go posiada,
 • oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia,
 • numer rachunku bankowego, na który wypłacane będzie świadczenie,
 • oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe,
 • adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie,
 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek,
 • oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia,
 • oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany we wniosku nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Kiedy świadczenie zostanie wypłacone?

Pieniądze mają pojawić się na kontach wnioskujących nie później niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Kiedy wypłata świadczenia nie nastąpi?

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu obywateli Ukrainy lub gdy informacje zawarte we wniosku okażą się nieprawdziwe.

Gdzie złożyć wniosek?

Urząd Gminy Urszulin

ul. Kwiatowa 35, 22-234 Urszulin

pokój nr 9

dokumenty do pobrania:

Wniosek o świadczenie pieniężne

Karta osoby przyjętej do zakwaterowania