Kategoria: Pomoc Ukrainie | Допоможіть Україні

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy…

Informujemy, że wnioski oświadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi można składać w Urzędzie Gminy w Urszulinie.

Kto w Gminie Urszulin może się starać o dofinansowanie?

Na pomoc finansową mogą liczyć gospodarstwa domowe oraz firmy z terenu Gminy Urszulin, które przyjęły obywateli Ukrainy i zapewniają im zakwaterowanie oraz wyżywienie.

Ile wynosi dofinansowanie?

Pomoc finansowa dla rodzin, które przyjmą uchodźców wynosi 40 złotych dziennie za każdego obywatela Ukrainy przyjętego pod swój dach.

Uwaga! Organ może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia oraz informacji zawartych we wniosku. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy urzędu.

Jak długo można korzystać z pomocy finansowej?

Dofinansowanie będzie można pobierać przez maksymalnie 60 dni. Pomoc finansowa będzie wypłacana za cały okres, na który przyjęto obywateli Ukrainy. Oznacza to, że rodziny, które przyjęły Ukraińców przed terminem złożenia wniosku, otrzymają kwotę wyrównaną do dnia, w którym otoczono uchodźców opieką.

Uwaga! W indywidualnych przypadkach okres przyznawania świadczenia może zostać wydłużony. Decyzję w tej sprawie podejmuje wojewoda.

Co zawiera wniosek o dofinansowanie?

 • dane wnioskującego:
 • imię i nazwisko albo nazwa,
 • numer PESEL lub NIP.
 • wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie,
 • liczba osób przyjętych do zakwaterowania,
 • imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL – jeżeli go posiada,
 • oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia,
 • numer rachunku bankowego, na który wypłacane będzie świadczenie,
 • oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe,
 • adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie,
 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek,
 • oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia,
 • oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany we wniosku nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Kiedy świadczenie zostanie wypłacone?

Pieniądze mają pojawić się na kontach wnioskujących nie później niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Kiedy wypłata świadczenia nie nastąpi?

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu obywateli Ukrainy lub gdy informacje zawarte we wniosku okażą się nieprawdziwe.

Gdzie złożyć wniosek?

Urząd Gminy Urszulin

ul. Kwiatowa 35, 22-234 Urszulin

pokój nr 9

dokumenty do pobrania:

Wniosek o świadczenie pieniężne

Karta osoby przyjętej do zakwaterowania

Ulotka informacyjna z Wojewódzkiego Urzędu Pracy – wsparcie dla uchodźców z Ukrainy

Informacja odnośnie świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

W związku z licznymi pytaniami odnośnie świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy informujemy, że trwają prace organizacyjne nad wdrożeniem procedury dotyczącej powyższego świadczenia. Jak tylko będziemy posiadali rozwiązania systemowe niezwłocznie o nich poinformujemy. Prosimy o cierpliwość.

Wniosek o nadanie nr PESEL dla uchodźców z Ukrainy

W poniższych załącznikach znajdują się:

– Wniosek o nadanie numeru PESEL

– ogólna informacja na temat rejestracji uchodźców

UKR Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie

Rejestracja Uchodźców – informacja

Nadanie numeru PESEL dla Uchodźców.