Szkolenie, staż, praca

główneOd 01.06.2016 r. Fundacja Inicjatyw Lokalnych rozpoczęła realizację projektu
„Szkolenie + staż = praca”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.1. Aktywizacja zawodowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do 80 osób (44 kobiet) w wieku 30 lat i więcej z powiatów janowskiego i włodawskiego:

 1. bezrobotnych (I lub II profil pomocy), w tym długotrwale bezrobotnych, rolników i członków ich rodzin zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, prowadzących indywidualne gospodarstwo rolne do 2 ha, zamierzających odejść z rolnictwa,
 2. biernych zawodowo, niepełnosprawnych,
 3. zamieszkałych zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie powiatu janowskiego lub włodawskiego.

W ramach projektu w powiecie włodawskim przewidziane są następujące formy wsparcia:

 1. Indywidualne Plany Działania (IPD)
 2. Szkolenia:
 • Kucharz z egzaminem czeladniczym – 10 osób
 • Fryzjer z egzaminem czeladniczym – 10 osób
 • Cukiernik z egzaminem czeladniczym – 10 osób
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z egzaminem czeladniczym – 10 osób

UWAGA: SZKOLENIA BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ WE WŁODAWIE !

 1. Poradnictwo zawodowe
 2. Pośrednictwo pracy
 3. Płatne staże zawodowe zgodne z kierunkami szkoleń – 6 miesięcy

Zapewniamy:

 • Stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • Ubezpieczenie NNW,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Odzież ochronną,
 • Wyżywienie podczas szkoleń,
 • Zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia oraz odbywania stażu,
 • Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną.

Szczegółowe informacje oraz zapisy w BIURZE PROJEKTU

Włodawa, ul. 11 listopada 3, I piętro

tel. 82 57 22 916

e-mail: wlodawa@lfr.lublin.pl

Plakat