Konsultacje społeczne w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przedsięwzięć i projektu Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Urszulin..

OGŁOSZENIE

 Wójta Gminy Urszulin

Na podstawie art. 5a, ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z  późn. zm.) oraz uchwałą Rady Gminy Urszulin nr X/77/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Urszulin,

 Wójt Gminy Urszulin informuje, że w dniach od 26 kwietnia 2017 r. do 5 maja 2017 r. odbędą się konsultacje społeczne dotyczące przedsięwzięć i projektu Opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Urszulin. 

Konsultacje mają na celu zebranie uwag, w tym propozycji przedsięwzięć dotyczących Opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Urszulin.

Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach:

  1. Pisemnej z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag, w tym propozycji przedsięwzięć, zamieszczonego wraz z projektem konsultowanego dokumentu na stronie internetowej Gminy Urszulin – ug.urszulin.eu oraz dostępnych w pok. Nr 19 Urzędu Gminy.
  2. Spaceru badawczego połączonego z wywiadami. Rozmowy z mieszkańcami oraz lokalnymi liderami celem omówienia przedsięwzięć na terenie Gminy Urszulin, który odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 roku o godz. 11.00
  3. Warsztatów na których omówiony zostanie projekt Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Urszulin w dniu 27 kwietnia 2017 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy.

Projekt Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Urszulin oraz formularz konsultacyjny będą dostępne od dnia 26 kwietnia 2017 r na stronie internetowej Urzędu Gminy Urszulin– www.ug.urszulin.eu oraz w pok. Nr 19 Urzędu Gminy Urszulin, pok. 19, godzinach pracy Urzędu od godziny 7.30 do godziny 15.30.

Wypełniony formularz należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Urszulin, ul. Kwiatowa 35, 22-234 Urszulin lub  dostarczyć bezpośrednio do pok. Nr 19 Urzędu Gminy Urszulin, pok. Nr 19 w terminie do dnia 5 maja 2017 r., do godziny 15.30.

Uwagi i opinie oraz propozycje przedsięwzięć zgłoszone na formularzu niepodpisanym imieniem i nazwiskiem oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu konsultacji tj. po dniu 5 maja 2017 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

 

                                                                                                             Wójt Gminy Urszulin

                                                                                                                 Tomasz Antoniuk

Formularz Konsultacyjny – Formularz konsultacyjny

Projekt – Lokalanego Programu Rewitalizacji Projekt- Loklany Program Rewitalizacji gmina Urszulin