Twoja firma – Twój sukces

Fundacja Inicjatyw Lokalnych zaprasza osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej do udziału w projekcie „Twoja firma – Twój sukces”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, zamierzających rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu). Wsparciem objętych zostanie 30 osób (w tym 15 kobiet) bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.

Priorytetowo traktowane będą:

 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dzieci);
 • osoby do 25 roku życia;
 • osoby po 45 roku życia;
 • osoby niepełnosprawne;
 • osoby zamieszkałe w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tysięcy mieszkańców;
 • osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej w branżach: energetyka odnawialna, działalność badawcza, ochrona środowiska.

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

 1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze:
 • opracowanie Indywidualnych Planów Działań
 • szkolenia „ABC Przedsiębiorczości”, „Tworzenie biznesplanu przedsięwzięcia”
 • doradztwo indywidualne z zakresu sporządzania wniosków o finansowe wsparcie inwestycyjne i pomostowe oraz biznesplanu
 1. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości: jednorazowe wsparcie kapitałowe w kwocie maksymalnie 40.000,00zł. ułatwiające sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych, umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa
 2. Wsparcie pomostowe:
 3. Specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze:
 • Warsztaty z zakresu prawidłowego wydatkowania i rozliczania wsparcia finansowego i pomostowego,
 • indywidualne konsultacje tematyczne z zakresu rozliczania dotacji, przygotowania wniosku o wsparcie pomostowe, prawa, marketingu, księgowości
 1. Podstawowe wsparcie pomostowe – do 800,00 zł/miesiąc przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej
 2. Przedłużone wsparcie pomostowe – udzielane w kwocie do 800,00 zł/miesiąc przez 6 kolejnych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

 Działania w ramach projektu realizowane będą w trzech Oddziałach Fundacji Inicjatyw Lokalnych:

 Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania na stronie internetowej www.fil.lublin.pl