Kategoria: Ogłoszenia

K O M U N I K A T – przerwa w dostawie wody w miejscowości „ZAWADÓWKA”

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie Sp. z o. o. zawiadamia odbiorców wody w miejscowości „ZAWADÓWKA”, że w dniu 4 czerwca 2024 roku w godzinach od 8.00 do 15.30 nastąpi przerwa w dostawie wody z sieci wodociągowej eksploatowanej przez nasz Zakład. Przyczyną przerwy w dostawie wody, będą wykonywane prace hydrauliczne związanymi z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej. Przepraszamy za niedogodności i liczymy na zrozumienie sytuacji.

Ogłoszenie Wójta Gminy Urszulin o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie REWITALIZACJI

Wójt Gminy Urszulin Adam Panasiuk zaprasza wszystkich mieszkańców, samorządowców, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców oraz instytucje zainteresowane rewitalizacją Gminy Urszulin do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Urszulin w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy.

Rolą Komitetu Rewitalizacji jest zatem wspieranie procesu rewitalizacji w gminie poprzez opiniowanie, doradzanie, a także zapewnienie czynnego udziału lokalnych środowisk społecznych, gospodarczych, mieszkańców gminy, organizacji pozarządowych oraz innych grup w zaplanowanej rewitalizacji. Wobec powyższego jest jednym z istotnych elementów partycypacji społecznej, związanych z wdrażaniem zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Urszulin na lata 2023-2030, którego celem jest wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określa, w drodze uchwały Rada Gminy Urszulin przed uchwaleniem Gminnego Programu Rewitalizacji.

Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 27 maja 2024 r., do 5 lipca 2024r.,  i będą prowadzone w następujących formach:

  1. Zbieranie uwag w formie elektronicznej.
  2. Zbieranie uwag w postaci papierowej.
  3. Zbieranie uwag ustnych.
  4. Ankietyzacja
  5. Otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców i interesariuszy zaplanowane w dniu 17 czerwca 2024 r., o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Urszulin (sala OSP Urszulin)

Szczegółowe informacje na temat konsultacji znajdują się na stronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Urszulin pod adresem:

https://ugurszulin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=260&action=details&document_id=2030637

OGŁOSZENIE – nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego, gospodarki mieniem i gruntami

Wójt Gminy Urszulin poszukuje pracownika na  stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego, gospodarki mieniem i gruntami.

 

Liczba lub wymiar etatu: 1 (pełny etat)

Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa w dniu 3 czerwca 2024 r.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Urszulin pod adresem:

https://ugurszulin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=71&action=details&document_id=2028132

Ogłoszenie – nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Urszulin poszukuje pracownika na stanowisko ds. planowania przestrzennego, gospodarki mieniem i gruntami – umowa na zastępstwo.

Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa w dniu 27 maja 2024 r.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Urszulin:

https://ugurszulin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=71&action=details&document_id=2026353

Bezpłatne badanie wzroku