Kategoria: Ogłoszenia

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 23 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego

Zawiadomienie o komisyjnym rozpatrzeniu zastrzeżeń do projektu scalenia gruntów

Informacja podsumowująca przeprowadzenie konsultacje społeczne

Informacja podsumowująca przeprowadzenie konsultacje społeczne

projektu uchwały Rady Gminy Urszulin w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Urszulin.

Zgodnie z art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1688) przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Urszulin w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Urszulin, które miały na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Urszulin.

Konsultacje społeczne odbyły się w okresie od 10.10.2023 r. do 14.11.2023 r.  w następujących formach:

I. Zbieranie uwag w postaci elektronicznej za pomocą:

 • Formularza (tzw. e-formularza) dostępnego na stronie: https://www.ug.urszulin.eu/, https://ugurszulin.bip.lubelskie.pl/ oraz pod adresem: https://forms.gle/rVokNvT8hQJpMk2ZA
 • Poczty elektronicznej nadesłanej pod adres: sekretariat@urszulin.eu

II. Zbieranie uwag w postaci papierowej za pomocą:

 • Pobranego i wydrukowanego formularza dostępnego na stronie internetowej: https://www.ug.urszulin.eu/, https://ugurszulin.bip.lubelskie.pl/
 • Ponadto, formularze w formie papierowej udostępniono w Urzędzie Gminy w Urszulinie: ul. Kwiatowa 35 22-234 Urszulin, pokój nr 16, możliwość pobrania formularza w godzinach pracy Urzędu.

Wypełnione formularze w postaci papierowej należało złożyć drogą korespondencyjną na adres  ul. Kwiatowa 35 22-234 Urszulin, lub osobiście w pokoju nr 16. w godzinach pracy Urzędu.

III. Zbieranie uwag ustnych przekazanych z wykorzystaniem dedykowanego numeru telefonu. Uwagi ustne można było zgłosić pod numerem telefonu 82 59 200 15 od lub w pokoju 16 w budynku Urzędu Gminy ul. Kwiatowa 35 22-234 Urszulin w godz. 7.30 do godz. 15.30 od poniedziałku do piątku.

IV. Otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem partnerów społeczno-gospodarczych odbyło się w dniu 20.10.2023 r. o godz. 16.00 pod adresem: ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin (budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie).

V. Ankieta konsultacyjna dostępna była w wersji elektronicznej na stronie: https://www.ug.urszulin.eu/, https://ugurszulin.bip.lubelskie.pl/ lub pod adresem: https://forms.gle/TR3XnUrfW69AC9LSA

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt uchwały Rady Gminy Urszulin w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Urszulin.

Obwieszczenie wójta z informacją o konsultacjach społecznych opublikowano dnia 09.10.2023.

Konsultacje społeczne skierowane były do wszystkich mieszkańców Gminy Urszulin. Informacja o konsultacjach społecznych została podana do publicznej wiadomości:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: https://ugurszulin.bip.lubelskie.pl/
 • na stronie internetowej Urzędu: https://www.ug.urszulin.eu/,
 • na tablicach ogłoszeń Urzędu: ul. Kwiatowa 35, 22-234 Urszulin;
 • w parsie lokalnej: Nowy Tydzień tygodnik lokalny;
 • na tablicach ogłoszeń (w widocznym miejscu) na terenie poszczególnych miejscowości Gminy Urszulin.

Materiały podlegające konsultacjom:

 • Projekt uchwały Rady Gminy Urszulin w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
 • Uzasadnienie projektu uchwały;
 • Mapa określająca granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
 • Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji Gminy Urszulin.

Otwarte spotkanie konsultacyjne odbyło się 20 października 2023 roku o godzinie 16:00 w budynku  Biblioteki  Publicznej w Urszulinie (Ul. Lubelska 31). W spotkaniu uczestniczyło 19 osób.

W trakcie spotkania przedstawiona została prezentacja multimedialna omawiająca po krótce treść dokumentu „Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji Gminy Urszulin” oraz treść uchwały Rady Gminy Urszulin w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Urszulin. Omówiono wyniki przeprowadzonych analiz, które pomogły wskazać obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.  Następnie mieszkańcy zostali poinformowani o dalszym przebiegu prac nad dokumentem oraz zapoznano ich z najbliższymi planowanymi formami partycypacji społecznej. Mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań, z czego z dużym zaangażowaniem skorzystali. Przedstawiciele Urzędu Gminy w Urszulinie przy wsparciu przedstawicieli firmy zewnętrznej odpowiadali na wszelkie pytania.

W czasie spotkania zapewniono również możliwość swobodnego udziału w dyskusji nad przedstawionymi propozycjami obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, zgłaszania uwag i przedstawienia opinii dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Urszulin w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Urszulin.  

W trakcie spotkania konsultacyjnego nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski. W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne ankiety. Nie zgłoszono również żadnych uwag ustnych. Nie wpłynęły żadne formularze składania uwag.

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dotyczące Strategii Rozwoju Ponadlokalnego

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa na spotkanie konsultacyjne dotyczące Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Hanna, Hańsk, Ruda Huta, Stary Brus, Urszulin, Wola Uhruska, Wyryki i Powiatu Włodawskiego na lata 2022-2030, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2023 roku o godzinie 12.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Urszulinie. Spotkanie będzie miało charakter prezentacyjno-warsztatowy. W pierwszej części zostaną przedstawione wyniki diagnozy oraz propozycje celów i wspólnych obszarów dla przedsięwzięć strategicznych. Druga część będzie miała charakter warsztatów strategicznych, uwzględniających dyskusję nad zgłaszanymi pomysłami i uwagami.

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne