XXX Sesja VII kadencji Rady Gminy Urszulin

23 czerwca 2017 roku o godz. 1300 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Urszulinie odbyła się XXX sesja Rady Gminy Urszulin. W sesji uczestniczyło 13 radnych i 20 sołtysów. Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Gminy Urszulin Pan Piotr Kamela. Porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącego został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy.

Na początku sesji zgłoszono interpelacje dotyczące m.in.:

  • wyrównania dróg na odcinku: Nowe Załucze – Grabniak oraz przy moście w Nowym Załuczu, Wólka Wytycka do Babska (Olszowo), Wólka Wytycka od szosy do jeziora oraz podsypanie zjazdu i remontu przepustu w tej drodze,
  • czy jest w planach utwardzenie drogi na cmentarz w Urszulinie.

W trakcie sesji podjęto uchwały w sprawie:

  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Urszulin z wykonania budżetu za 2016 rok,
  • udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Urszulin z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Urszulinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
  • nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Urszulinie,
  • ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  • zmieniająca wieloletnią prognozę finansową,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.

Wójt Gminy Tomasz Antoniuk przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami. Wójt omówił bieżące zadania realizowane przez gminę oraz przedstawił postępy prac związane z:

– przygotowaniem projektu na budowę sieci kanalizacyjnej w Wytycznie i zagospodarowanie terenu przy jeziorze Kochanowskim,

– realizacją zadania związanego z odbiorem odpadów z posesji i współpraca z nową firmą odbierającą odpady,

– realizacją projektu związanego z organizacją zajęć dodatkowych w szkołach w Urszulinie, Wytycznie i Woli Wereszczyńskiej.

Wójt poinformował o swoim wystąpieniu do Starostów Powiatów Włodawskiego, Parczewskiego i Łęczyńskiego o natychmiastowe remonty dróg powiatowych, usunięcie zakrzaczeń i koszenie poboczy.

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor