XXXIII Sesja VII kadencji Rady Gminy Urszulin

Uprzejmie informuję, że XXXIII Sesja VII kadencji Rady Gminy Urszulin,  odbędzie się w dniu  30 października 2017r (poniedziałek) o godz. 9.00  w świetlicy OSP w Urszulinie.

Porządek sesji:
1.  Otwarcie obrad.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy.
4.  Interpelacje i zapytania radnych.
5.  Podjęcie uchwał w sprawie:
      a) przyjęcia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny,
      b) rocznego programu współpracy Gminy Urszulin z organizacjami pozarządowymi na rok 2018,
      c) uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
      d) uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii,
      e) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Urszulin,
      f) dopuszczenia zapłaty podatków, opłat lokalnych i niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Urszulin   instrumentem płatniczym,
      g) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Urszulin na rok 2018,
      h) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Urszulin na rok 2018,
      i) zmieniająca wieloletnią prognozę finansową,
      j) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.
6.  Informacja o realizacji zadań oświatowych.
7.  Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
8.  Odpowiedzi Wójta Gminy na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
9.  Dyskusja.
10. Zakończenie obrad.