Ankieta dla mieszkańców obszaru LGD „Polesie”

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym prowadzonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Polesie”. Celem badania jest ocena wdrażania lokalnej strategii rozwoju dla obszaru naszej LGD a uzyskane wyniki będą podstawą do dostosowania jej zapisów do potrzeb mieszkańców. Ankieta jest anonimowa a zebrane informacje będą udostępniane w postaci zbiorczej i wykorzystywane do monitorowania i ewaluacji działalności LGD „Polesie” i wdrażania LSR.

Link do ankiety: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=c2b4562c&&b=8b641238622&&c=914ef27e