XXXVII Sesja VII kadencji Rady Gminy Urszulin

Uprzejmie informuję, że XXXVII Sesja VII kadencji Rady Gminy Urszulin,  odbędzie się w dniu  30 marca 2018r (piątek) o godz. 9.00  w świetlicy OSP w Urszulinie.

Porządek sesji:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:
   • ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
   • wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Urszulin w wysokości wyżej niż określona w art. 21 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Urszulin,
   • Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Urszulin na rok 2018,
   • wykazu kąpielisk na terenie Gminy Urszulin na rok 2018,
   • wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
   • zmieniająca wieloletnią prognozę finansową,
   • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
  5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w 2017 roku.
  6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017 oraz potrzeby związane z realizacja zadań.
  7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie za rok 2017 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
  8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
  9. Odpowiedzi Wójta Gminy na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
  10. Dyskusja.
  11. Zakończenie obrad.
EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor