XXXIX Sesja VII kadencji Rady Gminy Urszulin

Uprzejmie informuję, że XXXIX Sesja VII kadencji Rady Gminy Urszulin,  odbędzie się w dniu  15 czerwca 2018r (piątek) o godz. 13.00  w Gminnej Bibliotece  Publicznej w Urszulinie.

Porządek sesji:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:
   • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Urszulin z wykonania budżetu za rok 2017,
   • udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Urszulin z tytułu wykonania budżetu za  2017 rok,
   • przyjęcia aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Urszulin na lata 2015-2020 z perspektywą do 2023 roku,
   • ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Urszulin,
   • zmieniająca wieloletnią prognozę finansową,
   • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
  6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Urszulin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017.
  7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
  8. Odpowiedzi Wójta Gminy na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
  9. Dyskusja.
  10. Zakończenie obrad.
EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor