XLI Sesja VII kadencji Rady Gminy Urszulin

Uprzejmie informuję, że XLI Sesja VII kadencji Rady Gminy Urszulin,  odbędzie się w dniu 31 lipca 2018r (wtorek) o godz. 9.00  w świetlicy OSP w Urszulinie.

Porządek sesji:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy.
  4. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:
   • zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu we Włodawie w sprawie podziału powiatu włodawskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach, dla przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu we Włodawie,
   • zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Woli Wereszczyńskiej w Przedszkole Publiczne w Woli Wereszczyńskiej i utworzenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Wereszczyńskiej,
   • zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Przedszkola Publicznego w Wytycznie,
   • uchwalenia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Urszulin”,
   • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
   • maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Urszulin,
   • zasad usytuowania na terenie Gminy Urszulin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
   • wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Urszulin,
   • gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku dochodów,
   • gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku dochodów,
   • przyjęcia od Powiatu Włodawskiego zadania w zakresie zarządzania drogami powiatowymi Nr 1714L i Nr 1624L,
   • udzielenia pomocy finansowej powiatowi włodawskiemu,
   • udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Włodawa,
   • zmieniająca wieloletnią prognozę finansową,
   • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
  7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
  8. Odpowiedzi Wójta Gminy na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
  9. Dyskusja.
  10. Zakończenie obrad.
EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor