V sesja VIII kadencji Rady Gminy Urszulin

W dniu 13 marca 2019 roku odbyła się sesja Rady Gminy Urszulin. W sesji uczestniczyło 15 radnych i 20 sołtysów. Otwarcia obrad i powitania zebranych dokonali Panowie Piotr Kamela – Przewodniczący Rady Gminy Urszulin i Tomasz Antoniuk – Wójt Gminy Urszulin. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy. Następnie omówiono i podjęto uchwały w sprawach:

 1. Przyjęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia.
 2. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Urszulin na  2019 rok.
 3. Wykazu kąpielisk na terenie Gminy Urszulin na 2019 rok.
 4. Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Urszulin.
 5. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.
 6. Zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie.
 7. Ustanowienia Wieloletniego Programu Osłonowego Gminy Urszulin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 8. Wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących  fundusz sołecki.
 9. Zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Urszulin.
 10. O przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie wyrażenia opinii i złożenia uwag dotyczących lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.
 11. Zmieniająca wieloletnią prognozę finansową.
 12. Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

Ponadto przyjęto Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

Wójt Gminy Urszulin Tomasz Antoniuk przedstawił sprawozdanie z działalności
w ramach, którego omówił sprawy związane z zebraniami wiejskimi i wyborem sołtysów na nową kadencję. Wójt pogratulował nowo wybranym sołtysom i życzył owocnej pracy zarówno Sołtysom jak i wszystkim członkom Rad Sołeckich.
Ponadto poinformował o toczących się pracach nad wyłonieniem wykonawcy remontu Sali gimnastycznej w Urszulinie, o trwających remontach i termomodernizacji świetlic wiejskich, montażu instalacji solarnych a także rozpoczynających się remontach dróg gminnych.

W dyskusji Radni i Sołtysi Gminy Urszulin poruszali sprawy dotyczące programu „Czyste Powietrze”, przebudowy przez PGE Dystrybucja linii energetycznej NN w Dębowcu, montażu instalacji solarnych, planowanego przez Gminę Urszulin remontu Sali Gimnastycznej oraz reorganizacji ruchu na ul. Modrzewiowej w Urszulinie i udrożnienia komunikacyjnego tych ulic.

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor