XXI sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Zawiadamiam, że XXI sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu 18 czerwca 2020r. o godz. 1100 (czwartek) w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie ul. Kwiatowa 35.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy.
 4. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2019 rok.
 5. Debata nad raportem o stanie gminy za 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Urszulin wotum zaufania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Urszulin z wykonania budżetu za 2019 rok
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Urszulin z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Urszulin.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Urszulin.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Urszulin na 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włodawskiemu.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.
 15. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Urszulin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019.
 16. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie za rok 2019 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
 17. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 18. Dyskusja
 19. Zakończenie obrad.
EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor