Ogłoszenie o stypendium szkolnym na rok 2020/2021

Wójt Gminy Urszulin informuje, że w dniu 15 września 2020 r. upływa termin składania wniosków o stypendium szkolne dla uczniów na rok szkolny 2020/2021

Informacja dla osób ubiegających się o stypendium szkolne:

Uczniowie mieszkający na terenie Gminy Urszulin mogą ubiegać się o pomoc materialną w postaci stypendiów szkolnych przyznawanych przez Wójta Gminy Urszulin. Okres składania wniosków rozpoczyna się od 1 września 2020r. do 15 września 2020 r.
– termin nieprzekraczalny

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie Gminy Urszulin, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.                                                                                                                 

Do stypendium szkolnego nie jest uprawnione dziecko realizujące obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w przedszkolu lub w szkole podstawowej tzw. “0”.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł
Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne.

Druk wniosku o przyznanie stypendium można pobrać w punkcie obsługi interesanta lub z załącznika pod ogłoszeniem

ZAŁĄCZNIKI  DO WNIOSKU:         

OSOBA PRACUJĄCA: 
– zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto uzyskanych w  miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

OSOBA BEZROBOTNA:
– zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku ( z prawem lub bez prawa do zasiłku) lub oświadczenie o pozostaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku albo nie zarejestrowaniu w PUP.                                                                               

OSOBA KORZYSTAJĄCA ZE ŚWIADCZEŃ z GOPS  lub Urzędu Gminy:                                                                             
– decyzje lub poświadczenie otrzymywanych  świadczeń we wniosku  przez pracowników.                           

OSOBA BĘDĄCA NA RENCIE LUB EMERYTURZE: 
– odcinek renty/emerytury lub decyzja  ZUS/KRUS.

OSOBA POSIADAJĄCA GRUNTY ROLNE:
– zaświadczenie, nakaz płatniczy lub potwierdzenie o wielkości gospodarstwa rolnego (ha przeliczeniowe).

OSOBA OTRZYMUJĄCA ALIMENTY:
– wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów, decyzje lub zaświadczenie komornika. 

OSOBA WYKONUJĄCA PRACE DORYWCZE:
– oświadczenie o wysokości dochodu.

OSOBA  PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ:
– na zasadach ogólnych
– ryczałtu ewidencjonowanego                                                                                                                                          
ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez Urząd Skarbowy, zawierającego informację o formie opodatkowania.

ZAŚWIADCZENIE ZE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ  POTWIERDZAJĄCE KONTYNUOWANIE NAUKI PRZEZ UCZNIA

Wniosek – Stypendium

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor