XXIV sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Zawiadamiam, że XXIV sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu 30 listopada 2020r. o godz. 1300 (poniedziałek) w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie ul. Kwiatowa 35.

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 165/2 obręb Grabniak.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu miejscowości położonych na terenie Gminy Urszulin, w których można pobierać opłatę miejscową.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Urszulin na rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności, wysokości dziennych stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Urszulin.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Urszulin z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Urszulin na rok 2021.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Urszulin na lata 2021-2023.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.
 16. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
 17. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
 18. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 19. Dyskusja.
 20. Zakończenie obrad.
EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor