XXVIII sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Zawiadamiam, że XXVIII sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 1100 w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie ul. Kwiatowa 35.

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność komunalną gminy Urszulin.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Lubelskiego Okręgu Przemysłu Rolno-Spożywczego na lata 2021-2027
  z perspektywą do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Urszulin.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
 10. Przedstawienie informacji – Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Urszulin
  za rok 2020.
 11. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Urszulin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020.
 12. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 13. Dyskusja.
 14. Zakończenie obrad.
EnglishGermanPolishUkrainian