Uzupełnienie porządku XXIX Sesji Rady Gminy Urszulin

Na wniosek Klubu Radnych PiS uzupełniam porządek obrad XXIX sesji Rady Gminy Urszulin VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021 r. o projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Urszulin w związku z ponoszeniem przez przedsiębiorców negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy.
 4. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2020 rok.
 5. Debata nad raportem o stanie gminy za 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Urszulin wotum zaufania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Urszulin z wykonania budżetu za 2020 rok
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Urszulin z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Urszulin.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Urszulin w związku z ponoszeniem przez przedsiębiorców negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
 20. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 21. Dyskusja.
 22. Zakończenie obrad.
EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor