XXX sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn.zm.) oraz § 29 ust. 4 Statutu Gminy Urszulin (Dz. Urz.Woj.Lubelskiego z 2003r. Nr 19 poz.875, z późn.zm.) –  na wniosek Wójta, zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Urszulin VIII kadencji, która odbędzie się w dniu  20 lipca 2021r (wtorek) o godz. 930 w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie ul. Kwiatowa 35.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Urszulin w roku szkolnym 2021/2022.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Urszulin.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Urszulin w latach 2021-2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Urszulin.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą lub jego następcą prawnym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/162/2021 Rady Gminy Urszulin z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy Urszulin.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiących własność gminy Urszulin.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
 12. Zakończenie obrad.

 

 

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor