XXXVIII sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Zawiadamiam, że XXXVIII sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu 25 marca 2022 r. (piątek) o godz. 1100 w świetlicy w Zawadówce.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Urszulin na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 165/2 obręb Grabniak.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu we Włodawie w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami gminnymi nr 104348L Nowe Załucze – Babsk i nr 104345L w Babsku.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Urszulin.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
 16. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021 oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
 17. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w 2021 roku.
 18. Sprawozdanie z działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury w Urszulinie za 2021 rok.
 19. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 20. Dyskusja.
 21. Zakończenie obrad.

 

EnglishGermanPolishUkrainian