BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI WYTYCZNO

Projekt, którego beneficjentem jest Gmina Urszulin, współfinansowany został ze środków EFRR w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 24 lipca 2019 roku. Wartość przyznanego dofinansowania to 3 292 272,40 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez zwiększenie udziału osób objętych zbiorczym systemem zaopatrzenia w wodę i zbiorczym systemem gospodarowania ściekami.

W drugiej połowie 2021 roku Gmina Urszulin rozpoczęła zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Inwestycja objęła budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Wytyczno (Kochanowskie). W ramach inwestycji wybudowano nowy ponad 3-kilometrowy odcinek sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej oraz prawie 2 km sieci kanalizacji tłocznej a także ok. 6 km nowej sieci wodociągowej.

Tomasz Antoniuk – Wójt Gminy Urszulin: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej to jeden z ważnych priorytetów wśród innych inwestycji na terenie gminy. Tego typu przedsięwzięcia podnoszą jakość życia mieszkańców, wpływają na rozwój a także oddziałują pozytywnie na środowisko.