Kategoria: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Wytyczno

BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI WYTYCZNO

Projekt, którego beneficjentem jest Gmina Urszulin, współfinansowany został ze środków EFRR w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 24 lipca 2019 roku. Wartość przyznanego dofinansowania to 3 292 272,40 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez zwiększenie udziału osób objętych zbiorczym systemem zaopatrzenia w wodę i zbiorczym systemem gospodarowania ściekami.

W drugiej połowie 2021 roku Gmina Urszulin rozpoczęła zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Inwestycja objęła budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Wytyczno (Kochanowskie). W ramach inwestycji wybudowano nowy ponad 3-kilometrowy odcinek sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej oraz prawie 2 km sieci kanalizacji tłocznej a także ok. 6 km nowej sieci wodociągowej.

Tomasz Antoniuk – Wójt Gminy Urszulin: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej to jeden z ważnych priorytetów wśród innych inwestycji na terenie gminy. Tego typu przedsięwzięcia podnoszą jakość życia mieszkańców, wpływają na rozwój a także oddziałują pozytywnie na środowisko.

Ruszamy z kolejną budową tym razem w miejscowości Wytyczno (Kochanowskie).

Z początkiem grudnia 2021 roku podpisaliśmy umowę na długo wyczekiwaną budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wytyczno (Kochanowskie). Wykonawcą została firma „Investmil”. Zakres umowy obejmuje wykonanie wodociągu, kanalizacji w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym z 4 sieciowymi pompowniami ścieków oraz odtworzenie konstrukcji dróg. Prace faktyczne w terenie zostały rozpoczęte w grudniu 2021 r. a ich koniec przewidziany jest na jesień 2022 r. Budowa wodociągu i kanalizacji to jedna z kluczowych inwestycji Gminy Urszulin przewidzianych na 2022 r.

Za wybudowaniem sieci płynie dużo korzyści. Zwiększa się wartość i standard nieruchomości. Powstają dogodne warunki dla rozwoju budownictwa
a co z tym idzie wzrasta atrakcyjność turystyczna i inwestycyjna gminy. Kanalizacja to podniesienie walorów ekologicznych regionu dzięki poprawie jakości środowiska naturalnego a w efekcie polepszenie standardu życia obecnych i przyszłych pokoleń.

Projekt „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Wytyczno” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi priorytetowej 6 – Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Środki jakie udało się nam pozyskać to kwota około 3 milionów złotych.

Tomasz Antoniuk-Wójt Gminy Urszulin: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej to bardzo ważna inwestycja i co najważniejsze kolejny etap przedsięwzięcia wodno- kanalizacyjnego prowadzonego w naszej gminie. W tym roku chcemy rozpocząć opracowywanie dokumentacji projektowej kanalizacji w miejscowości Wytyczno oraz dokumentacji przebudowy oczyszczalni ścieków. Pragnę zaznaczyć, że bez wsparcia z Funduszy Europejskich ta inwestycja nie mogłaby zostać zrealizowana.