XLIX Sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Zawiadamiam, że XLIX sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu
27 stycznia 2023 r. (piątek) o godz. 11.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej Urszulinie
ul. Lubelska 31.

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu we Włodawie w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami gminnymi w obrębie Babsk, Nowe Załucze, Wola Wereszczyńska i Zawadówka.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/4/2018 Rady Gminy Urszulin z dnia
  13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego
  do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z toalet publicznych znajdujących się na terenie Gminy Urszulin.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/137/2009 Rady Gminy Urszulin z dnia
  23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli gminy Urszulin.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Urszulin do placówek oświatowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Urszulin.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.
 13. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 14.  
 15. Zakończenie obrad.