LI Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że LI sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu
30 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 12.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej Urszulinie
ul. Lubelska 31.

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Urszulin na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Urszulin.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu strategicznego pn. Zielone Zagłębie – Strategia rozwoju ponadlokalnego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Urszulin
  w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Polesie” w okresie programowania 2021-2027.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włodawskiemu.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.
 13. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w 2022 roku.
 14. Sprawozdanie z działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury w Urszulinie za 2022 rok.
 15. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2022 oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
 16. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie za rok 2022 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
 17. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 18. Dyskusja.
 19. Zakończenie obrad.