LVI sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Zawiadamiam, że LVI sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu 26 września 2023 r. (wtorek) o godz. 1100 w świetlicy w Starym Załuczu 15 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Gminy.
 5. Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Urszulin.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2023-2027.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Urszulin.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Urszulin na rok 2024.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.
 15. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 16. Dyskusja.
 17. Zakończenie obrad.