Informacja podsumowująca przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego w ramach konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Urszulin w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Urszulin.

Zgodnie z art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485.) w ramach konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Urszulin  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Urszulin odbyło się spotkanie konsultacyjne skierowane do mieszkańców, interesariuszy rewitalizacji, przedsiębiorców,, przedstawicielami organizacji społecznych oraz pracowników podmiotów finansów publicznych.

Konsultacje społeczne mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Urszulin.

Otwarte spotkanie konsultacyjne odbyło się 20 października 2023 roku o godzinie 16:00 w budynku  Biblioteki  Publicznej w Urszulinie (Ul. Lubelska 31).

W trakcie spotkania przedstawiona została prezentacja multimedialna omawiająca po krótce treść dokumentu „Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji Gminy Urszulin” oraz treść uchwały Rady Gminy Urszulin w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Urszulin. Omówiono wyniki przeprowadzonych analiz, które pomogły wskazać obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.  Następnie mieszkańcy zostali poinformowani o dalszym przebiegu prac nad dokumentem oraz zapoznano ich z najbliższymi planowanymi formami partycypacji społecznej. Mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań, z czego z dużym zaangażowaniem skorzystali. Przedstawiciele Urzędu Gminy w Urszulinie przy wsparciu przedstawicieli firmy zewnętrznej odpowiadali na wszelkie pytania.

W czasie spotkania zapewniono również możliwość swobodnego udziału w dyskusji nad przedstawionymi propozycjami obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, zgłaszania uwag i przedstawienia opinii dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Urszulin w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Urszulin.   

W trakcie spotkania konsultacyjnego nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

W spotkaniu uczestniczyło 19 osób.