LVII sesja Rady Gminy Urszulin

Zawiadamiam, że LVII sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu  09 listopada 2023r. (czwartek) o godz. 1100 w Gminnej Bibliotece Publicznej Urszulinie ul. Lubelska 31.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Urszulin z organizacjami pozarządowymi na rok 2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Urszulin.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Urszulin na rok 2024.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.
 14. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
 15. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
 16. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 17. Dyskusja.
 18. Zakończenie obrad.