LVIII sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji – 27 grudnia 2023 r. (środa) o godz. 13.00

Zawiadamiam, że LVIII sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu 27 grudnia 2023 r. (środa) o godz. 13.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej Urszulinie ul. Lubelska 31.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr LV/333/2023 Rady Gminy Urszulin z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Urszulin.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Urszulin na lata 2024-2025.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Urszulin za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniach oraz dla kandydatów na strażaka ratownika OSP za udział w szkoleniu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.
 17. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 18. Dyskusja.
 19. Zakończenie obrad.