IV Sesja Rady Gminy Urszulin IX kadencji 28 czerwca 2024 r. (piątek) godz. 13:00

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, z późn.zm.) zwołuję IV Sesję Rady Gminy Urszulin IX kadencji na dzień 28 czerwca 2024 r. /piątek/ o godz. 1300 w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie, ul. Kwiatowa 35.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy.
 5. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2023 rok.
 6. Debata nad raportem o stanie gminy za 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Urszulin wotum zaufania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Urszulin z wykonania budżetu za 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Urszulin z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.
 12. Przedstawienie raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku dla Gminy Urszulin.
 13. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 14. Dyskusja.
 15. Zakończenie obrad.