VI Sesja Rady Gminy Urszulin

W dniu 26 marca 2015 roku odbyła się sesja Rady Gminy Urszulin. W sesji uczestniczyło 15 radnych i 10 sołtysów. Otwarcia obrad dokonali Panowie Piotr Kamela – Przewodniczący Rady Gminy Urszulin i Tomasz Antoniuk – Wójt Gminy Urszulin. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy. Następnie omówiono projekty uchwał.

Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie:
1) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Urszulin,
2) uzgodnienia projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Poleskiego Parku Narodowego,
3) uznania za celowe przystąpienie Gminy Urszulin do realizacji projektu
„Natura znów się o(d)płaca” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
4) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujące na terenie Gminy Urszulin,
5) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
6) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.
Ponadto przyjęto Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Urszulinie.

Na koniec przyszedł czas na interpelacje i zapytania radnych. Z ważniejszych interpelacji zgłoszono:
1) konieczność naprawy, w dwóch miejscach, skarpy przy chodniku na ul. Chełmskiej w Urszulinie, w ramach gwarancji, jeżeli jeszcze obowiązuje,
2) potrzebę wybudowania nowego budynku dla obsługi targu,
3) potrzebę ustawienia toalet TOI – TOI przy przystanku w Urszulinie,
4) potrzebę założenia oświetlenia ulicznego na ul. Krótkiej w Urszulinie,
5) potrzebę naprawy dróg na ul. Słonecznej i Pogodnej w Urszulinie.

Ważniejsze zapytania:
1) czy będą założone 2 przepusty pod drogami gminnymi w miejscowościach Andrzejów i Zastawie, które miały być wykonane w ramach scaleń gruntów miejscowości,
2) kiedy powstanie biogazownia w miejscowości Andrzejów,
3) kiedy zostanie uruchomiony Internet,
4) jakie możliwości prawne ma gmina w kwestii uciążliwych odorów z farmy krów.

EnglishGermanPolishUkrainian