XXX Sesja VII kadencji Rady Gminy Urszulin

Uprzejmie informuję, że XXX Sesja VII kadencji Rady Gminy Urszulin,  odbędzie się w dniu 23 czerwca 2017 r. (piątek) o godz. 13.00  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Urszulinie.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Urszulin z wykonania budżetu za 2016 rok,
  2. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Urszulin z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok,
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Urszulinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
  4. nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Urszulinie,
  5. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym,
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  7. zmieniająca wieloletnią prognozę finansową,
  8. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 7. Odpowiedzi Wójta Gminy na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 8. Dyskusja
 9. Zakończenie obrad.
EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor