XXIX Sesja VII kadencji Rady Gminy Urszulin

31 maja 2017 roku o godz. 900 w świetlicy OSP w Urszulinie odbyła się XXIX sesja Rady Gminy Urszulin. W sesji uczestniczyło 13 radnych i 17 sołtysów. Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Gminy Urszulin Pan Piotr Kamela. Porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącego został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy.

Na początku sesji zgłoszono interpelacje i zapytania dotyczące m.in.:

 • wyrównania dróg gminnych,
 • czy było zgłoszone do ZDK obkoszenie skrzyżowania w Wytycznie,
 • czy będzie realizowany planowany remont przedszkola w Wytycznie,
 • na jakim etapie są planowane inwestycje,
 • jak postępują prace w zakresie remontów dróg,
 • kiedy będą rozpoczęte remonty na drogach w Nowym Załuczu,
 • kiedy będzie robiona droga w Wereszczynie i skarpowanie poboczy,
 • kiedy będą remontowane drogi powiatowe,
 • czy jest ustalona granica piaskowni,
 • obkoszenia plaży i placu koło wieży widokowej w Wytycznie,
 • naprawy chodnika na ul. Słonecznej.

W trakcie sesji podjęto uchwały w sprawie:

 • uchwalenia Opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Urszulin,
 • trybu udzielania i rozliczania dotacji dla jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
 • udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Wyryki,
 • zmieniającą wieloletnią prognozę finansową,
 • zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.

W kolejnych punktach sesji Rada Gminy zatwierdziła sprawozdania:

 • z realizacji programu współpracy Gminy Urszulin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016,
 • z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie za rok 2016.

Wójt Gminy Tomasz Antoniuk przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami. Wójt przedstawił relację z wizyty delegacji gmin Urszulin i Hańsk w gminie partnerskiej Wilhelmsdorf (Niemcy), ponadto omówił bieżące zadania realizowane przez gminę oraz przedstawił postępy prac związane z:

– opracowaniem wniosku i studium wykonalności na budowę tras pieszo rowerowych w miejscowościach Urszulin, Wytyczno, Dębowiec, Stare Załucze, Wiązowiec, Wola Wereszczyńska,

– remontami dróg gminnych.

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor