Ogłoszenie o stypendium szkolnym na rok 2019/2020

Wójt Gminy Urszulin informuje, że w dniu 15 września 2019 r. upływa termin składania wniosków o stypendium szkolne dla uczniów na rok szkolny 2019/2020

Informacja dla osób ubiegających się o stypendium szkolne:

Uczniowie mieszkający na terenie Gminy  Urszulin  mogą ubiegać się o pomoc materialną w postaci stypendiów szkolnych przyznawanych przez Wójta Gminy Urszulin. Okres składania wniosków rozpoczyna się od 1 września 2019r. do 15 września 2019r. a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2019 r.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie Gminy Urszulin, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Do stypendium szkolnego nie jest uprawnione dziecko realizujące obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w przedszkolu lub w szkole podstawowej tzw. “0”.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne.

Druk wniosku o przyznanie stypendium można pobrać w pok. nr 9.

ZAŁĄCZNIKI  DO WNIOSKU:

OSOBA PRACUJĄCA:

  • Zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto uzyskanych w  miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

OSOBA BEZROBOTNA:

  • Zaświadczenie z  Powiatowego Urzędu Pracy o pozostaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku ( z prawem lub bez prawa do zasiłku) lub oświadczenie o pozostaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku albo nie zarejestrowaniu w PUP.

OSOBA KORZYSTAJĄCA ZE ŚWIADCZEŃ z: GOPS  lub Urzędu Gminy:

  • decyzje lub poświadczenie otrzymywanych  świadczeń we wniosku  przez pracowników.

OSOBA BĘDĄCA NA RENCIE LUB EMERYTURZE

  • odcinek renty/emerytury lub decyzja  ZUS /KRUS.

OSOBA POSIADAJĄCA GRUNTY ROLNE

  • zaświadczenie, nakaz płatniczy lub potwierdzenie o wielkości gospodarstwa rolnego (ha przeliczeniowe).

OSOBA OTRZYMUJĄCA ALIMENTY

  • wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów, decyzje lub zaświadczenie komornika.

OSOBA WYKONUJĄCA PRACE DORYWCZE

  • oświadczenie o wysokości dochodu.

OSOBA  PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ:

  • na zasadach ogólnych
  • ryczałtu ewidencjonowanego ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez Urząd Skarbowy, zawierającego informację o formie opodatkowania.

 

ZAŚWIADCZENIE ZE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ  POTWIERDZAJĄCE KONTYNUOWANIE NAUKI PRZEZ  UCZNIA

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor