PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – INFORMACJA!

Zgodnie z otrzymanymi wymaganiami Ministerstwa do wniosku dot. Grantu PPGR-Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym, złożonego przez Gminę Urszulin: „złożone oświadczenia podlegające weryfikacji zgodnie z § 4 ust. 14 Regulaminu konkursu, uznaje się za prawidłowo potwierdzone przez wnioskujących w przypadku udokumentowania ich następującymi dokumentami: zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych. Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR”.
KONIECZNE JEST UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW !
1. Potwierdzenie zamieszkania dziecka na terenie gminy PPGR (Gmina Urszulin) i uczęszczania do szkoły:
– ważna legitymacja szkolna dziecka (w przypadku braku legitymacji należy dostarczyć zaświadczenie ze szkoły o byciu uczniem uwzględniając na zaświadczeniu takie dane jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, klasa)

2. Potwierdzenie pokrewieństwa w linii prostej:
– odpis aktu stanu cywilnego, np. odpis aktu urodzenia, odpis aktu zgonu, odpis aktu małżeństwa itp. (liczba odpisów aktów, które należy dostarczyć uzależniana jest od stopnia pokrewieństwa)

3. Potwierdzenie faktu pracowania w PPGR:
– zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR
– świadectwo pracy z PPGR
– legitymacja służbowa
– inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie w PPGR

4. Potwierdzenie nieotrzymania na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz poprzedzającym rok złożenia wniosku (tj. w roku 2020 i 2021) sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych, środków organizacji pozarządowych, zwrotu kosztów lub dofinansowania tych rzeczy:
-zaświadczenie ze szkoły, w której uczy się dziecko informujące o nieotrzymaniu tego rodzaju wsparcia – wzór zaświadczenia w załączniku (nie dotyczy uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. prof. Alfreda Lityńskiego w Urszulinie)

Prosimy o dostarczenie dokumentów do dnia 14 grudnia 2021 r.
Niedostarczenie dokumentów skutkuje odrzuceniem dotychczas złożonego wniosku.

Osoba do kontaktu:
Artur Kubik, tel: 82 5713024
e-mail: sekretariat@urszulin.eu 

wzór zaświadczenia

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor

 

I N F O R M A C J A

Informujemy, że z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa powodującego chorobę COVID-19 wprowadza się ograniczenia dostępu do budynku Urzędu Gminy Urszulin.

 

Od dnia 15 listopada 2021 r. do odwołania Urząd Gminy Urszulin przyjmuje interesantów w punkcie podawczym.

Obsługa interesantów zapewniona jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00

Przyjmowanie dokumentów odbywa się w wyznaczonym miejscu na parterze budynku Urzędu Gminy Urszulin w sali konferencyjnej (wejście główne).

oraz ePUAP: Elektroniczna Skrzynka Podawcza - /6muic17x6n/skrytka

e-mail:  sekretariat@urszulin.eu

Fax: 82 571 30 01

Informacja telefoniczna: 82 571 30 24 – sekretariat