Aktualizacja listy rzeczoznawców do szacowania zwierząt – nabór wniosków

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Urszulin informuje, że w związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włodawie w sprawie aktualizacji listy rzeczoznawców do szacowania zwierząt, w dniach od 25 kwietnia 2022 r. do 23 maja 2022 r. w Urzędzie Gminy Urszulin przyjmowane będą wnioski osób zainteresowanych funkcją rzeczoznawcy do przeprowadzania szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu z terenu gminy Urszulin.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. z 2009r. nr 142 poz. 1161).

Rzeczoznawcami mogą być osoby, które:
1. posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub
2. ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
3. posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
4. ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
5. ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcącą w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
6. mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Urszulin,
– i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

Wniosek powinien zawierać:
1. imię i nazwisko,
2. adres zamieszkania,
3. adres do korespondencji,
4. informacje o wykształceniu.

Kandydatów mogą zgłaszać również:
• sołtys lub
• izba rolnicza, lub
• związek zawodowy rolników, lub
• organizacja społeczno – zawodowa rolników, lub
• izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych
i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą
lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa
w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach,
• grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Za rok 2021 wyżej wspomniane wynagrodzenie wyniosło 5889,84 zł, w związku z czym stawka wynagrodzenia rzeczoznawcy w roku 2022 wynosić będzie 49,08 zł/h.
Wynagrodzenie wypłaca powiatowy lekarz weterynarii ze środków przeznaczonych corocznie w ustawie budżetowej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie bezgotówkowej, na rachunek bankowy wskazany przez rzeczoznawcę, albo w formie gotówkowej – w kasie powiatowego inspektoratu weterynarii.

1. Wniosek o powołanie na rzeczoznawcę
2. Oświadczenie

Wójt Gminy Urszulin
/-/ Tomasz Antoniuk