Zapytanie ofertowe na przyznanie wyłączności obsługi gastronomicznej i handlowej festynu rowerowego „Polesie na dwóch kółkach”

Zapytanie ofertowe na przyznanie wyłączności obsługi gastronomicznej i handlowej festynu rowerowego „Polesie na dwóch kółkach”, organizowanego w dniu 26 sierpnia 2012 r.

Gmina Urszulin zaprasza do składania ofert na przyznanie wyłączności obsługi gastronomicznej i  handlowej Festynu Kulturowego, organizowanego w dniu 26 sierpnia 2012 r.

I.  Wykonawca wybrany na podstawie najkorzystniejszej oferty jest uprawniony do promocji swojej firmy poprzez możliwość zapewnienia obsługi gastronomicznej i handlowej ww. Festynu w postaci poniższych zadań:

Zadanie 1. Stoiska gastronomiczne dla ok. 300 uczestników Festynu, w tym:

– dania gorące z grilla/ rożna,

– gofry, lody, popcorn, wata cukrowa, napoje

1a. min. 100 miejsc siedzących ze stołami biesiadnymi i parasolami,

1b. min. 3 rollbary,

Zadanie 2. artykuły przemysłowe, zabawki, balony.

Zadanie 3. Dmuchańce:

– dmuchańce,

– eurobungy,

– zorba – kula sferyczna,

– rodeo,

– ścianka wspinaczkowa,

– piłkarzyki,

– inne propozycje,

  1. Dopuszcza się składania ofert częściowych w podziale na zadania. W wyniku zapytania ofertowego zostanie wybrany tylko 1 oferent dla każdego zadania.
  2. III.    Termin złożenia oferty:  do dnia 14 sierpnia 2012 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Urszulin.
  3. Sposób przygotowania oferty: oferty należy składać na załączonym Formularzu Ofertowym, za pomocą:

–        poczty, na adres:

Gmina Urszulin,

ul. Kwiatowa 35, 22-234 Urszulin

–        osobiście, pod adresem: Gmina Urszulin

ul. Kwiatowa 35, 22-234 Urszulin, Sekretariat (pok. 2).

W obu przypadkach liczy się termin wpływu do Urzędu Gminy Urszulin.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej, kopercie oznaczonej napisem: Oferta dotycząca przyznania wyłączności obsługi gastronomicznej i handlowej festynu rowerowego „Polesie na dwóch kółkach” w dniu 26 sierpnia 2012 roku.

  1. V.      Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zakładająca najwyższą partycypację w kosztach organizacji Festynu w korelacji z zaproponowanymi  przez Oferenta warunkami oferty.
  2. Organizator imprezy zapewnia wygranej ofercie wyłączność na zadania określone w pkt I. Ceny sprzedawanych podczas Festynu produktów Wykonawca ustala samodzielnie, biorąc pod uwagę charakter oraz liczebność uczestników Festynu.
  3. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia sobie dostęp do prądu, wody, sprzęt gaśniczy oraz inny niezbędny sprzęt i środki potrzebne do wystawienia i funkcjonowania stoiska podczas trwania Festynu.
  4. Do Wykonawcy należy utrzymanie stoisk  i całego terenu na którym będzie odbywał się Festyn w stałym porządku, zapewnienie odpowiedniej  ilości śmietniczek oraz zawarcie najpóźniej do dnia 20 sierpnia 2012 roku  umowy na odbiór powstałych odpadów z Gminnym Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o .o. w Urszulinie.
  5.  Organizator Festynu wyraża zgodę na rozstawienie stoisk wymienionych w formularzu ofertowym. Pozostałe stoiska niewymienione w formularzu ofertowym będą niezwłocznie usuwane z terenu festynu. W szczególności dotyczy to stoisk asortymentowo niezwiązanych  z wymienionymi w Formularzu Oferenta.
  6. W przypadku wątpliwości, co do złożonych ofert, Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych rozmów/negocjacji w celu wyjaśnienia zapisów w Formularzu Ofertowym.
  7. Oferent może również zostać wezwany do złożenia oferty wyjaśniającej w zakresie wskazanym przez Organizatora Festynu.

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Agnieszka Grzegorczyk i Pani Magdalena Kępa tel. 82/ 571 32 16.

Zapytanie ofertowe – skan dokumentu

Formularz ofertowy wyłączność

Wzór umowy wyłączność

Regulamin Stanowisk Wystawienniczych – Festyn Kulturowy

 

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor