Zapytanie ofertowe na dostarczenie nagród rzeczowych dla uczestników rajdu rowerowego „Polesie na dwóch kółkach”

Ogłoszenie wyników

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Gmina Urszulin
22-234 Urszulin, ul. Kwiatowa 35
NIP: 565-14-43-296, REGON: 1101978771
e-mail: sekretariat@urszulin.eu
II. Projekt:
„Urszulin – po pracy, Polesie” promocja marki lokalnej jako części marki regionu jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: II Infrastruktura ekonomiczna, Działanie 2.4, Schemat B ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
III. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 nagród skompletowanych w zestawy dla uczestników wyścigów kolarskich podczas festynu „Polesie na dwóch kółkach” w dniu         26 sierpnia 2012 roku.
Nagrody skompletowane w zestawy mają zawierać: opona kenda 29″ x 2,25  excavator kevlar, kask naxa carbon team +przerzutka tylna shimano xtr, 10 rzędowa, typ gs, shadow + mechanizm korbowy 10 rzędowy, 175mm, 42x32x24t, hollowtech ii, łożyska bsa pompka giyo gm-45ll
IV. Opis sposobu obliczania ceny:
1. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.
V. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia ustala się na  dzień 24 sierpnia 2012 roku.
VI. Kryterium oceny ofert:
1. Zamawiający oceni złożone oferty biorąc pod uwagę wyłącznie kryterium ceny – znaczenie 100%
Sposób oceny ofert:
C (cena oferty) = najniższa cena spośród złożonych ofert / cenę oferty badanej x 100 pkt.
2. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową tj. uzyskał największą ilość punktów.
VII. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
1. Oferty należy składać: w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Urszulin, pok. Nr 2.
Termin składania ofert wyznacza się do dnia 22.08.2012 r. do godz. 15:30 (liczy się data wpłynięcia do siedziby Zamawiającego).
VIII. Osobą uprawnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest:
Agnieszka Grzegorczyk  i Magdalena Kępa – 82 5713 216
IX. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy:
1. Ofertę określającą cenę wykonania zamówienia, którą należy złożyć na formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
2. Oświadczenie na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji dotyczących
danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 1997
Nr 133, poz. 883 z późn. zm. ) przez Zamawiającego – Gminę Urszulin, Instytucję
Zarządzającą RPO WL oraz inne uprawnione podmioty dla  celów realizacji projektu
„Urszulin – po pracy, Polesie” promocja marki lokalnej jako części marki regionu
współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: II Infrastruktura ekonomiczna, Działanie
2.4, Schemat B ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informacja o  wybranej ofercie zostanie umieszczona na stronie internetowej
www.ug.urszulin.eu oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy
  2. Oświadczenie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Zapytanie ofertowe

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor