Zapytanie ofertowe – Opracowanie treści przewodnika turystycznego

Rozstrzygnięcie wyboru ofert

Zapytanie ofertowe – Opracowanie treści przewodnika turystycznego
(nazwa rodzaju zamówienia – usługa poniżej 14 000 euro)

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Gmina Urszulin
22-234 Urszulin, ul. Kwiatowa 35
NIP: 565-14-43-296, REGON: 1101978771
e-mail: sekretariat@urszulin.eu

II. Projekt:
„Urszulin – po pracy, Polesie” promocja marki lokalnej jako części marki regionu jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: II Infrastruktura ekonomiczna, Działanie 2.4, Schemat B ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
III. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie treści przewodnika turystycznego Gminy Urszulin, w skład którego wchodzi:

 1. Opracowanie szlaków turystycznych:
 2. Szlak rowerowy – trasa o długości 60 km złożona z 3 pętli zawierających szczegółowe    i autorskie opracowanie treści przyrodniczej i historycznej. Ponadto skład, korekta        i redakcja wykonane w programie publisher.
 3. Szlak kajakowy po j. Wytyczno – zawierający szczegółowe i autorskie opracowanie treści przyrodniczej i historycznej. Ponadto skład, korekta i redakcja wykonane          w programie publisher.
 4. Szlak nordic walking – trasa złożona z  4 pętli zawierających opis przyrodniczy             i historyczny. Ponadto skład, korekta i redakcja wykonane w programie publisher.

Częścią składową proponowanych tras szlaków jest  propozycja  przedstawiona dla Zamawiającego na mapie.

 1. Dokumentacja fotograficzna:
  1. Zdjęcia obiektów przyrodniczych
  2. Zdjęcia obiektów historycznych
  3. Skanowane zdjęcia archiwalne

IV. Opis sposobu obliczania ceny:
1. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.
V. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia ustala się na  30 dni od dnia podpisania umowy.
VI. Kryterium oceny ofert:
1. Zamawiający oceni złożone oferty biorąc pod uwagę wyłącznie kryterium ceny – znaczenie 100%
Sposób oceny ofert:
C (cena oferty) = najniższa cena spośród złożonych ofert / cenę oferty badanej x 100 pkt.
2. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową tj. uzyskał największą ilość punktów.
VII. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
1. Oferty należy składać: w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Urszulin, pok. Nr 2.
Termin składania ofert wyznacza się do dnia 24.08.2012 r. do godz. 15:30 (liczy się data wpłynięcia do siedziby Zamawiającego).
VIII. Osobą uprawnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest:
Agnieszka Grzegorczyk  i Magdalena Kępa – 82 5713 216
IX. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy:
1. Ofertę określającą cenę wykonania zamówienia, którą należy złożyć na formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
2. Oświadczenie na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji dotyczących
danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 1997
Nr 133, poz. 883 z późn. zm. ) przez Zamawiającego – Gminę Urszulin, Instytucję
Zarządzającą RPO WL oraz inne uprawnione podmioty dla  celów realizacji projektu
„Urszulin – po pracy, Polesie” promocja marki lokalnej jako części marki regionu
współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: II Infrastruktura ekonomiczna, Działanie
2.4, Schemat B ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informacja o  wybranej ofercie zostanie umieszczona na stronie internetowej
www.ug.urszulin.eu oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Oświadczenie

Zapytanie ofertowe

Wyjaśnienie dotyczące zapytania ofertowego

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor