XLII sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Zawiadamiam, że XLII sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu
25 sierpnia 2022 r. (czwartek) o godz. 1300 w Gminnej Bibliotece Publicznej Urszulinie
ul. Lubelska 31.

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Gminy Urszulin oraz wniosku o zmianę uchwały.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości: Brzezowo i Pastwisko.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania i wdrażania „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Włodawskiego oraz Gminy Ruda Huta na lata 2022-2030”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej w miejscowości Dębowiec.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
  z dotychczasowym dzierżawcą.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Urszulin a Skarbem Państwa – Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Urszulin w roku szkolnym 2022/2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Hanna.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
 16. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 17. Dyskusja.
 18. Zakończenie obrad.