XLIV sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz § 29 ust. 4 Statutu Gminy Urszulin (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2003 r. Nr 19 poz. 875, z późn. zm.) – na wniosek Wójta, zwołuję XLIV Sesję Rady Gminy Urszulin VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 28 października 2022 r. (piątek) o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Urszulin ul. Kwiatowa 35.

Porządek sesji:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
6. Zakończenie obrad.